måndag 21 november 2011

Min vision om Sala

Fördelen med att vara politiker är ju faktiskt att man får drömma, hoppas och även genomföra det som man drömmer om, bara man lyckas ha idéer som fler än en själv tycker är bra.

Min vision av Sala: 
Sala - Staden som glimmar mer än av silver..
När man gör en affärsplan, marknadsplan eller någon annan slag plan ska man ju alltid kolla nuläget och göra en SWOT  = Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Det gör även vi i Salas Bästa, så här ser min ut...

Nuläge: 
Sala är en stad som idag har en åldrande befolkning, där ungdomarna hellre väljer att gå i gymnasiet i andra städer än här. Barnkullarna har de senaste åren ökat, vilket medfört att det finns för få platser inom barnomsorgen, samtidigt som det finns många skolor som har höga drifts-kostnader, då barnen i skolåldern har minskat. Sala har många skolor på landsbygden kvar, jämfört med andra kommuner vilket medför att vi har höga kostnader för skolskjutsar och högre kostnader än andra kommuner för skolan i övrigt.
Vi har inte så många stora företag etablerade i Sala, de största arbetsgivarna är statliga eller kommunen.
De stora företagen som är etablerade i Sala är tillverkningsföretag inom industrin. Däremot så är småföretagandet utbrett i Sala, både på landsbygden och i stan. Många pendlar trots ganska dålig kommunikation till större städer och bor kvar i stan, men många barnfamiljer flyttar till de större städerna för att de just nu byggs för fullt både till höger och vänster. (Uppsala o Västerås). I och med att människor har större valmöjligheter när det gäller skolan så har kommunen svårt att få det att gå runt inom sektorn, då den kommunala skolan nu är konkurrens utsatt både från privata aktörer och andra kommuner. Sala har länge drivits som det alltid har gjorts, och så har det varit bra med det...förvaltningen av Sala är en lång tradition.
Frågan är bara hur det har förvaltats då de kommunala bostadsbolaget är överbelånat och fastighetsbolaget knappt äger några fastigheter. Detaljplanerna är äldre än vad jag är och förvaltningen av lokalbeståndet har missats att göra flera ggr om. I och med att den största trafiken drogs förbi Sala, så krävs nu ännu mer information att vi existerar, då vi konkurrerar med flera kända turistmål på vägen upp till Dalarna. Vi konkurrerar också med städer som Enköping, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Heby, Avesta om folk som vill bo på pendelavstånd. Enköping ligger redan steget före och har lyckats att vända sin trend. Sala har länge åkt snålskjuts på att det både är för dyrt och för få lediga objekt i Västerås, Enköping och Uppsala.
Nu krävs det dock ett nytt tankesätt, vi måste slåss för att existera.

Styrkor
Sala har ett attraktiv läge i Sverige, men närhet till flera större städer.
Sala ligger längs Dalabanan
Sala är en stor del av Sveriges historia, Sala och Göteborg invigdes samma år och har varit både huvudstad och Sveriges största stad, en gång i tiden.
Sala ligger som genomfarts kommun till turistattraktioner norr ut och är en genomfartskommun till Stockholm från Dalarna.
Sala har god ekonomi och en levande landsbygd, med både små och större byar.
Sala har många små företagare som skulle kunna bli större.
Sala har många lediga tomter som vi kan bygga nytt på.
Sala har många lokaler som går att användas bättre.
Sala har både vacker natur och vacker arkitektur
Sala har ett rikt kulturliv och kulturintresse redan i skolan
Sala har flera gymnasier som är anpassade mot industrin
Sala har ett brett intresse för natur och landsbygd både inom skolan och det privata näringslivet.
Sala har många hästgårdar
Sala har många engagerade innevånare och eldsjälar som vill utveckla staden
Sala har lång idrottstradition och har eller har haft elitserielag både inom bollsport och ridning
Sala har många kända ansikten och personer

Svagheter
Sala ligger nära större städer med mer attraktivt uteliv
Sala har inte lika bra pendelingsmöjligheter som städer som Enköping.
Sala har länge saknat idéer om hur vi ska locka till oss fler människor
Sala har inte satsat lika mycket på att underhålla idrotten som andra städer
Sala har inte ett rikt underhållsvärde för de som är på besök
Sala har massor av övernattningsmöjligheter, men gör inte reklam för dem
Sala har massor av travintresserade men har ingen gemensam samlingspunkt
Sala har en äldre befolkning som står i kö till boende
Sala har en yngre befolkning som väljer andra platser för Sala i sin utbildning
Sala har inte gått igenom detaljplaner på länge och har inte riktigt koll på sitt bestånd.
Sala har bara en lokaltidning =)
Sala har för få boendemöjligheter, jämfört med behov
Salas politiska organisation är krånglig och förvaltningsstyrd.


Möjligheter 
I och med ett attraktivt läge, finns intresse från aktörer utifrån
Genom marknadsföring av stadens utbud så kan fler aktörer etablera sig här
I och med att Dalabanan är hårt trafikerad finns intresse inte bara i Sala att utvidga stationsområdet och
pendelmöjligheter till och från Sala.
Genom att förändra organisationen kan ytterligare resurser frigöras till att fokuser på att vidareutvecka Sala
tillsammans med dess innevånare.
Genom att förändra förvaltningen kan medborgarnyttan komma i fram och samarbeten som tidigare inte funnits växa fram.
Genom att detaljplanera om kommunen kan kommunen anpassas efter rådande behov
Genom att bygga fler bostäder och äldreboenden kan fler personer få plats i Sala.
Genom att gå igenom lokalbehovet och anpassa det efter rådande behov kan resurser och pengar frigöras till de hårt belastade delarna som behöver upprustning.
Genom att låta landsbygden vara delaktig i de beslut som tas i deras närhet, kan landsbygden utvecklas till 'att bli ännu starkare.
Genom att äldre och ungdomar får vara med och vara delaktiga i Salas framtid så kan Sala anpassas till de generationer som råder nu och snart.

Hot
Sala stannar kvar i samma anda och klarar inte konkurrensen
Västerås och Uppsala bygger för fullt, likaså Enköping, fler kan flytta dit istället för att bo kvar
Sala får fortsätta att spara in på landsbygd, skola och omsorg för att få det att gå runt
Salas uteliv dör helt, då inga mellan 20-40 vill bo kvar i stan
Salas åks bara förbi
Färre och färre tåg stannar i Sala.
Sala blir fattigare och måste höja skatten
Skolorna ute på landet blir tvungna att läggas ner för att kommunen inte har råd med driften
Vården om de äldre blir så dyr så att de äldre endast får det som är exakt vad som står i lagen
Usch, nu vill jag inte skriva fler hot...

Vad vill vi och vad gör vi just nu: 
 - Vi håller på att genomföra en omorganisation inom politiken, som ska göra det lättare för
fler medborgare att engagera sig utan att vara politiskt aktiva - beredningar
samt att beslutsvägarna ska förkortas och kommunstyrelsen får en större möjlighet att
ha bättre koll på den totala ekonomin, planera områden och ta snabbare beslut.
 - Vi håller på att förändra förvaltningen så att det blir ett medborgarkontor som kommer att korta handläggningstider till företag och privatpersoner vid enklare ärenden. Vi vill bygga ett samhäll och utvecklingskontor som aktivt arbetar tillsammans med svårare ärenden för att ge snabbare handläggningstider och möjliggöra att Sala har något att erbjuda de som vill etablera sig här direkt.
- Vi förhandlar med flera aktörer för att genomföra ett resecentrum i Sala, som har planerats sedan 1998.
Vilket kommer att innebära bättre infrastruktur både för privatpersoner och företag. Vi vill genomföra det, inte bara snacka om att genomföra det.
- Vi har planerat klart äldreboendet och har begärt att spadtag ska tas under 2012.
- Vi detaljplanerar om hela kommunen för att ha attraktiva lägen att erbjuda företag som är intresserade av att etablera sig här. Förhoppningsvis så kommer kranarna igång redan innan 2014.
- Vi planerar utbyggnad av Lärkan tillsammans med det lokala föreningslivet
- Vi planerar utveckling av landsbygden genom ortsanalyser och har redan börjat detaljplanera vissa delar.
- Vi har byggt om idrotthallen för att elitserietjejerna skulle kunna spela hemma matcher i Sala och skolorna skulle få en fräschare idrottshall.
- Vi har pushat för medborgarförslag och motioner som gynnar att det blir mer liv i centrum och på landsbygden och avsatt medel för att Sala ska börja leva igen. Ex. Salafestivalen, isbana på torget.
- Vi håller just nu på att utreda hur Stadsparken kan utvecklas på bästa sätt för att det ska bli mer levande och en tryggare plats att vara på.
- Vi vill utveckla Östra kvarteren och Silvervallen så att den "bortglömda" delen av Sala växer ihop med
 centrum.
- Vi samarbetar inom Salas Framtid med landstinget för att lasaretts området ska få nytt liv.
- Vi förkortar handläggningstider inom hemtjänsten genom att låta alla över 75 år få tillgång till snabbhantering. Kommer att börja gälla fr o m Februari 2012.
- Vi etablerar etableringskonsulter som kommer att söka efter företag på provision till kommunen, som tillsammans med Företagarcentrum utvecklar Sala så att det blir mer näringslivsvänligt.
- Vi har givit lokal planerarna mer att säga till om för att få bättre koll på kommunens bestånd och hur kommunen använder det bestånd som finns.
- Vi har infört LOV på service tjänster inom hemtjänsten.
-Vi håller på att införa Nattis och avsatt medel för att bygga ut barnomsorgen utefter de behov som finns idag utan att rubba på antal förskollärare/barn.
- Vi har startat en styrgrupp som ska gå igenom hur vi kan fånga upp så mycket kultur, historia och ungdomsverksamhet under ett och samma tak, men det är inte klart ännu!!!
- Vi har klubbat igenom att det byggs cykelleder från Ransta till Sala via Kumla och planerar för att fler cykelleder ska klubbas.
- Vi har renoverat Tärnabadet!

Vad vill jag göra framöver: 
Jag vill att vi utformar en skolpolitik tillsammans med lärare, elever och skolförvaltning som bygger på tre T
tidiga insatser, trygga barn och trygga lärare. Jag vill att lärare, elever och förvaltning får möjlighet att säga sitt och delta i skolans utveckling. Jag hoppas att det blir i beredningsform. (En grupp där alla samarbetar för att sätta upp vision för skolan).

Jag vill arbeta för att fler människor vill bo och verka på både på landsbygden och i stan, genom att kommunen även säljer mark och bygger där de idag detaljplanerar och tillsätter anslag till cykelbanor och infrastruktur så att allt sammanförs.

Jag vill att kommunen vidareutvecklar dagverksamheten och annan socialt anpassad omsorg inom vård och omsorgen, och blir bättre på att informera vad kommunen har att erbjuda till även de som inte använder dator. Ett sätt kan vara att ha kommuninformatörer som besöker de äldre när de fyller 75, eller varför inte en gratis kommuntidning som delas ut vid resecentrum? Jag vill att fler äldre par ska få möjlighet att bo tillsammans så länge de vill och att det nya boendet anpassas efter det och samtidigt byggs för att förebygga att fallskador inte uppstår i onödan. Jag vill att kommunen blir bättre på folkhälsa och bygger våra mål ifrån ett mer långsiktigt perspektiv, för att förebygga skador hos äldre, minska beroendet av alkohol, tobak och narkotika hos våra ungdomar, arbeta mot mobbning och stödja det som främjar samarbete och delaktighet över gränser.

Jag vill att turismen byggs ut och marknadsförs rätt, så att det som redan finns syns och fler arbetstillfällen möjliggörs både centralt i stan och ute på landet. Jag vill att kommunen tillsätter rätt resurser för att det ska hända. Det kan vara genom att tillsätta en mediastrateg som utarbetar både en kommunikationsplan och marknadsplan för turismen, eller genom att samarbeta med företag som är bra på detta.

Jag vill att Salas naturliv bevaras och marknadsförs och att vi inom Sala kommun utvecklar oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, genom att t ex certifiera kommunen inom OHSAS, ISO14001 och ISO9001 med inriktning på kommunal verksamhet.

Jag vill ha kvar låg och mellanstadieskolor på landsbygden för att hela kommunen ska fortsätta leva och få
möjlighet att utvecklas. Jag tror att det är bättre att bygga mer och nytt även på mindre orter och bygga ut infrastrukturen till dessa orter, än att spara och centralisera.

Jag vill att vi marknadsför de personer och kulturella och historiska arv som staden har på ett bättre sätt, och ger mer stöd till ungdomskulturen i staden, såsom t ex rockkulturen och lokala teatersällskaps ungdomsverksamhet, blåsorkesterar och jazzband, körer. Vi måste bli bättre att framhäva våra lokala talanger. Vi har t ex MAD skaparen som kommer från Sala, Hockeyprofiler, unga konstärer, kända författare såsom Mamma Mus Juju, många som inte får plats i Täljstenen. Täljstenen är väldigt bra och vi ska bevara det som redan är historiskt och våra kulturella arv både inom konsten och musiken, men vi behöver även plats för det som är nytt! Sala är mer än fioler, dansuppvisning, kyrkokörer, Salaligan och Silvergruvan, det är också staden som kom på sporten innebandy, kommunen full med travare. Varför inte bygga en travbana vid Ösby eller längs Tärnarakan?

Idéerna är många, men politik är trögt, så förvänta er inte att mina/våra förslag går igenom i morgon. Det krävs både finansieringar och detaljplaner (Förhoppningsvis så går några av dem igenom innan 2014).
Dessutom så hinner vi säkert komma på fler förslag inom kort... men då blir det för långt att läsa =)
Återkommer med det senare!

Ha en bra dag!
Kram

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar