tisdag 17 januari 2017

Dags att börja igen?t

Nu har vi kommit halvvägs, 2 år har gått sedan vi fick ta plats i kommunhuset igen. Vad har vi då åstadkommit tillsammans med våra kollegor i Allians för Sala?
- En ny organisation som nu speglar den bild av organisation som vi länge förordat, för det första så är det en organisation istället för tre. En ledningsgrupp som jobbar med helheten finns nu. En tillväxtorganisation håller på att byggas vid Samhällsbyggnadskontoret, där både plan och utveckling, tekniska, mark och inom kort näringslivskontoret tillsammans kan lotsa större etableringar till Sala och snabbare få fram detaljplaner och översiktsplaner som på längre sikt kan ge en planerad tillväxt. På Östra kvarteren har de som längtat i 8 år efter att få flytta in i Bovieran börjat att flytta in och i mars kommer detaljplanen för hela området runt Silvervallen att antas vilket kan ge mellan 100 och 400 nya centrala bostäder i Sala inom kort, beroende på vem som vill bygga. Salabostäder har genom påtryckningar och smarta lösningar, då de inte fick sälja en del av sitt bestånd, nu ändå lyckats vaska fram ca 80 nya lägenheter som borde vara klara att flytta in i 2018. Två nya LSS boenden byggs och har tagits fram tillsammans med brukare, handikappråd och personal. Ett nytt stadsparks café är byggt i Stadsparken intill lekparken. Nya villor har byggts på Ängshagen, Hammarhagen, Viksberg, Bråstaborg och i år kommer det att finnas nya tomter klara att bygga vidare på både vid Ängshagen och Stampers. Förhoppningsvis kommer nu även MånsOls stugförening ges möjlighet att få ny detaljplan då kommunen nu även börjat titta på lösningar för dem. Riksbyggen har börjat sälja lägenheter och sålde i stort sett slut på dem på mindre än några månader. En ny vårdcentral och ett nytt särskiltboende plus trygghetsboende planeras in i Östra kvarteren och förhoppningsvis står även det klart att börja byggas nu i vår. Det kommer att minska köerna med 70 nya platser inom äldreomsorgen och en stor fördel är att kommunen inte ens behöver bygga i egen regi. Sala växer!!

Befolkningsmässigt så har Sala ökat rejält sedan 2010, förhoppningsvis slår Sala kommun rekord http://salasbasta.se/form/uppladdningar/företagsbroschyr_Silverglans.pdfredan under 2017. Självklart så är detta en insats som alla partier i Sala varit delaktiga i, och det är ju det bästa av allt! För nu strävar alla partier, efter att Sala kommun ska växa. När det gäller skolorna så har vi byggt ny förskola i Sätrabrunn, en ny lågstadie och mellanstadieskola på Kungsängsområdet, vi bygger om det slitna Valla och en helt ny skola i Ransta. Tack vare att Sala växer och får fler invånare så behöver vi inte längre sitta och fundera på vad vi ska lägga ner, vi jobbar nu fram långsiktiga planer på var vi ska bygga fler skolor istället. Det är jättemycket roligare att arbeta med och det var det vi såg när vi började tjata om att Sala måste växa och att det går visst att få människor att vilja bygga mer här!

Hur går det då med företagsklimatet? Ja om man tittar på svenskt näringsliv så har vi inte lyckats. Men om vi tittar på andra undersökningar så fick Salas företag bästa tillväxt pris 2016, vilket ändå tyder på att det går att växa i Sala med, trots allt som behöver bli bättre. Här har vi stor tilltro till de förändringar som nu genomförs. Personalen går nu förenkla helt enkelt utbildning, vilket innebär att de får lära sig hur de kan arbeta mer konsultativt mot medborgare och se medborgarna som sina kunder istället för att endast se sig som en myndighet som påpekar vad medborgare gör fel. Medborgarkontoret och Näringslivskontoret kommer under samma tak och kommer att kunna samarbeta mer, precis som Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Här får kommunen nu kommunala vägledare som ska kunna lotsa medborgarna till rätt instser och handläggare, och hjälpa medborgare med enklare ärenden. Tanken med hjälp över disk blir på så sätt verklighet. En kommunikationsenhet som tar Sala kommun till 2017 blir också spännande, då vi kommer att kunna informera bättre via både hemsida, app och sociala medier, men även förstärka kommunens kunskaper i mediahantering, så att verksamheten blir bättre på att sprida information än tidigare. T ex gällande projekt som pågår. Kommunen kommer i samma veva även få ett intranät som möjliggör förbättrad intern kommunikation till de anställda.

När det gäller samverkan med föreningslivet så pågår nu ett arbete med att få till en lokal överenskommelse, sk LÖK som tydliggör vilket förhållningssätt som ska finnas mellan de idéburna verksamheterna och kommunen. Tanken här är att alla ska veta spelreglerna och så många win-win möjligheter som möjligt ska kunna skapas för Salas kommuns invånare. När det gäller investeringar så har det hänt en hel del redan tillsammans med föreningslivet. Vi har fått en ny skidstadion i Sätrabrunn, tack vare Sätra IF, SORF har vänt sitt resultat och går riktigt bra nu, här satsas det på nya grupper såsom både flyktingar och funktionshindrade. De har också vunnit pris för sin duktiga ungdomsverksamhet. Sala FF har flyttat till Lärkan och fått nya omklädningsrum, friidrotten har fått en helt ny bana. Nu planerar vi äntligen för att bygga ut en idrottshall till på Lärkan till inomhus sporterna som ska vara klar 2018. Under 2019 kommer simhallens öde att tas om hand. Camelonterna har fått flytta in i de lokaler som de önskade och deras verksamhet blomstrar som vanligt, Täljstenen har renoverats ytterligare och fårt ny scen, men det saknas fortfarande en större konsert och teaterscen i Sala. Här pågår arbetet tillsammans med föreningslivet för att hitta nya lösningar och hur det slutar vet vi nog inte förens det är klart.

En ny kultur och idrotts och fritidsplan tas fram, en ny näringslivsplan skapas, ett nytt Tillgänglighetsprogram ska ut på remiss och Äldreprogrammet ska bli verklighet under 2017. Översiktsplanen tuggar också vidare och vi påbörjar också arbetet med att få fart på detaljplanen för Norrmalm - Mamre som kommer bli nästa mandatperiod stora tillväxtområde.
Saker och ting tar helt klart längre tid än vi velat, men nu när vi varit med ett tag så förstår också vi att det gör det. Organisationsförändringar påverkar människor och tar tid innan de sätter sig, planer tar tid att ta fram innan de beslutas, saker inträffar som man inte kunnat förutspå, såsom skogsbränder och flyktingkatastrofer. Men trots det så har det hänt väldigt mycket i korridorerna, Sala kommuns personal har fått stå ut med mycket ett bra tag och de gör ett fantastiskt jobb trots alla påfrestande förändringar. Under 2017 kommer vi att ha ett stort fokus på att förbättra arbetsmiljön för Sala kommuns medarbetare och även försöka få till en kompetensförsörjningsplan som kan hjälpa till att göra Sala kommun attraktiv som arbetsgivare. Det gäller att få så många som möjligt att spela mot samma mål! God fortsättning på det nya året! Återkommer med nya tokiga idéer om ett tag!

tisdag 24 februari 2015

Tillbaka i sätet...

Nu var det väldigt länge sedan jag bloggade, det har varit ett turbulent år som passerat och valrörelsen tog mycket tid. Vi som parti har nu valt att ingå i Allians för Sala, för att få vara med och ta ansvar för att Sala och för att kunna påverka styret. Vi hade långa förhandlingar för de platser som vi tillslut fick, men nu är förhandlingen klar och nu gäller det att bygga en stark gemenskap den kommande mandatperioden med övriga partier och arbeta tätt för att uträtta allt vi vill göra.

Jag har givits möjligheten att få vara med på riktigt, som vice ordförande i kommunstyrelsen och ledningsutskottet, ordförande i arbetsgivarutskottet och ordförande i handikapprådet och pensionärsrådet. Jag arbetar och sitter i rummet intill kommunalrådet och vi har fått till ett bra samarbete. Vi har även gemensamma ordförande träffar för att staka ut vår gemensamma målsättning i gruppen.

Vad jag och partiet vill arbeta tillsammans med övriga i Allians för Sala under den kommande mandatperioden?
1. Vi vill få ordning på organisationen som nu blivit till en stor förvaltning, istället för 3 separata.
Med ordning menar jag att vi vill arbeta för att få hela organisationen att samarbeta med helheten som utgångspunkt. Vi vill få bort gamla invanda barriärer och se att organisationen växer samman till ett verkande organ som arbetar för att göra det bästa för Salas medborgare.

2. Vi vill få ordning på ekonomin i kommunen, vi vill arbeta om investeringsbudgeten så att vi gör allt i rätt ordning.
T ex vill vi renovera och bygga nytt, men först se till så att detaljplaner och kostnadsberäkningar är klara innan vi lägger in dem i budget. Vi vill se över arbetssättet och försöka få till så nära prognoser som möjligt. Varje krona som binds upp i investering är en krona mindre till den dagliga verksamheten. Vi vill dessutom se till så att de upphandlingar som görs utgår från bästa kvalitet och inte visar de som lägger bud hur mycket det kan kosta, utan istället frågar vad den önskade kvaliteten kostar.

3. Vi vill säkerställa att det börjar byggas i Sala, både det privata och offentliga måste ges möjligheter att utveckla Sala! Här gäller det att planera långsiktigt och kommunicera med medborgarna om vad som skulle kunna göras och är på gång i kommunen. Företag som vill etablera sig ska veta var det finns plats och ska lätt kunna flytta hit. Medborgare som behöver nya bostäder ska lätt kunna bygga eller få information om var det kommer att byggas nya bostäder. Företag som vill bygga bostäder ska ha bra kommunikation med kommunen och få snabb service. Men de som ges möjlighet att bygga ska också veta hur lång tid de har på sig, så att tomter inte blir köpta utan att det byggs något. Vi vill arbeta med hela kommunens utveckling genom att aktivt arbeta med översiktsplanen och detaljplaner.

4. Vi vill sätta sprutt på marknadsföringen av vår kommun, använda stadens och kommunens infarter, rondeller och besöksmål och gemensamt marknadsföra det som gör Sala unikt. Vi vill även hjälpa lokala företag att marknadsföra sig enkelt och gemensamt för att nå ut. Både genom TV, Tidningar, Sociala medier och alla andra möjliga aktiviteter som mässor, lokala evenemang. Ex införa fler galor som Silverglans med annan inriktning, hjälpa till att koordinera fler turistevenemang och stödja de föreningar och företag som själva vill skapa liv och rörelse i kommunen.Ta tillvara på de möjligheter som finns så som Jordskott, filminspelningar och sprida Sala kommun även som inspelningsplats och kultur och idrottsplats.

5. Vi vill förbättra för föreningslivet så att de lättare kan verka och utvecklas i Sala, tillsammans med näringslivet vill vi se till så att det finns det som behövs för de föreningar som satsar på våra medborgare och arbeta långsiktigt för att det som behöver byggas byggs. Vi vill använda Idrotts och Fritidsplanen och Kulturplanen för att sätta mål och visioner för framtiden och se till att de mål som sätts upp även uppfylls.

6. Vi vill utveckla samarbeten mellan skolan och näringslivet, skolan och omsorgen, skolan och föreningslivet för att ge våra unga en så bra möjlighet som möjligt att kunna välja det de önskar lokalt. T ex vidareutveckla Kulturskolan, öka antalet ungdomar som väljer att gå i grundskolor och gymnasier i kommunen. Vare sig det är kommunala skolor eller privata utförare. Vi vill även arbeta närmare högskolor och universitet för att både attrahera fler unga till de offentliga jobben som finns och få hit ökad kompetens till Sala kommuns näringsliv. Det ger även möjligheter till att fler företag väljer att etablera sig här.

7. Vi vill aktivt arbeta för att tillgänglighetsgöra Sala åt alla, ung, gammal, med eller utan diagnos eller hinder. Vi vill se över både riktlinjer och policies och se till så att de är tydliga och verkar för att Sala ska bli en av Sveriges tillgängligaste kommuner. Ex förtydliga och förbättra riktlinjer för färdtjänst, skolskjutsar, LSS-hantering, arbeta aktivt med Tillgänglighetsgruppen för att få bort så många enskilt avhjälpta hinder och bygga rätt från början istället för att behöva bygga om efteråt.

8. Vi vill införa service och garantier från kommunen till medborgarna som gör att den kommunala servicen blir effektiv och gynnar de som väljer att bo här. Ex införa fler webbaserade tjänster på nätet, utveckla Sala Appen så att det går att reklamera mer och lättare kunna skickas in förslag till förbättringar. Införa service garantier på kommunala tjänster och att kommunen har ett rådgivande förhållningssätt så långt det är möjligt enligt lag.

9. Vi vill kämpa för att vända urbaniseringen och dra nytta av de stora städernas växtvärk. Vi vill visa att stad och landsbygd behöver varandra och hör ihop. Vi vill utveckla hela kommunen inom teknik och service, vilket gör att det går lika bra att bo på landet som i stan. Där Sala är en minst lika bra arbetsstad som Västerås och den lokala pendlingen är minst lika viktig som till och från de stora städerna. Där det går att bo på en mindre ort men ändå ha nära till både äldreomsorg och barnomsorg och servicetjänster. För Salas del gäller det att planera tilllväxt till hela kommunen och med det även se till så att det finns möjlighet till underlag till mindre skolor på landsbygden och i staden.
Ex. 100% bredband i hela kommunen, aktivt arbeta för att det finns möjligheter att få tag i bränsle, mat och aktiviteter lokalt. Aktivt arbeta för att det finns säkra busshållsplatser, cykelvägar, vägar och möjlighet att pendla eller åka lokaltrafik på vettiga tider.

10. Vi vill göra Sala kommun till en attraktiv arbetsgivare som hänger med i utvecklingen och kommunicerar och möjliggör för både nya generationen och de äldre att kunna arbeta aktivt för Sala. Där individer ges möjlighet att utvecklas och känna stor delaktighet i att både kunna förbättra sitt arbete och kommunen i stort.

Det är vackra ord säger säkert många, men vi tänker jobba för att uppfylla dem!
Det finns säkert mycket som jag glömt just nu, men vi har bara börjat! Följ oss gärna på Facebook, sök "Allians för Sala" eller "Salas Bästa" om du vill läsa mer om partiets aktiviteter i sig.

Vi syns och hörs!

fredag 7 mars 2014

Tänker du rösta lika i kommunalvalet och riksdagsvalet?

Innan du gör det vill vi i alla fall berätta vad vi har för plan för Sala kommun. Vi är ett lokalt parti som växer i medlemsantal. Vi kommer att satsa i detta val på att engagera fler medborgare och fylla på fullmäktige med invånare med nya idéer! Vi har därför valt att hålla vår fullmäktigelista öppen så länge som möjligt!

Salas Bästa vill inte ha det som det alltid har varit. Vi vill arbeta för att Sala når sitt bästa genom att tillgodose det behov som finns hos våra medborgare. Vår vision är att Sala kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Det kan ni och vi t ex mäta genom kommunundersökningar där vi jämförs med andra kommuner. Vårt första mål för att nå visionen är att öka Salas befolkningsmängd till 25000 invånare, därför att om fler människor betalar skatt, bygger hus och handlar här, skapas fler arbetstillfällen inom kommunen, både inom det offentliga och privata. Dessutom ökar möjligheten till statliga satsningar vid 25000 invånare.

Sala kommun har under väldigt lång tid sett besparingar och minskat i antal och ökat i medelålder. Sedan vi kom in i fullmäktige har detta dock börjat att vända sakta åt rätt håll, även om många av våra nya medborgare idag kommer från att kommunen tagit emot fler flyktingar också. I Sverige idag så blir vi äldre och behöver vård under längre period, vi har också fler större barngrupper på gång då 70-, 80- och 90-talister skaffar barn samtidigt vilket gör att välfärdskostnaderna ökar. Detta gör att vi måste vara fler som kan betala för välfärden.

För att vända på flyttbussarna från storstäder till landsbygd krävs det därför att Sala kommun: 

- SATSAR på att ge BÄST omsorg, vård, skola och service och STICKER UT
  som arbetsgivare, då vi även KONKURRERAR om arbetskraft! 

- Arbetar AKTIVT med att få ett bra företagsklimat!

- Arbetar TILLSAMMANS med föreningar och företag, för att genomföra satsningar!  

- AKTIVT arbetar med att få igång bostadsbyggandet! 

- AKTIVT ser till att den kommunala infrastrukturen VÄXER i takt med inflyttning!

- låter alla medborgare få DELTA i planeringen av vad vi ska satsa på!

Vi är det tredje alternativet i Sala! Läs mer om oss på www.salasbasta.se

fredag 31 januari 2014

Förslag på fler profiler till Kungsängsgymnasiet!

Centerpartiet har föreslagit att kommunen inför musikprofil på högstadiet. Vi i Salas Bästa anser att det är bra.Vi är även positiva till satsningar på RIK skolan. Under förra budgeten ansåg Socialdemokraterna och Alliansen att det krävdes besparingar inom skolan. Kulturskolans lärare sades upp trots stora protester från föräldrar, elever och även kulturaktiva från hela landet. Tror inte att det är någon som glömt bort hur Kulturskolan hanterades av ledande politiker? Nu har de dock lagt tillbaka pengar till Kulturskolan i budget. Vi hoppas att de även är intresserad av att prioritera skolan ännu mer i kommande budgetar, så att besparingar byts ut mot prioriteringar som vi gjort i våra budgetförslag. 
Salas Bästa vill se över möjligheten med fler profiler i gymnasiet. En profil i Sala är 150 minuter/vecka där barnen/föräldrar själva kan välja specialämne. I dag finns fotboll, innebandy och personlig tränare. 
Vi ser även att fler profiler finns i högstadiet. 
Då det finns ett stort intresse för kultur tror vi att en kulturprofil i Salas gymnasier skulle kunna vara ett sätt att behålla fler elever. Ett sätt kan vara genom att utveckla Kulturskolan och samarbeta med Camelonterna alternativt samarbeta med Calforsska i Västerås som har rena estetiska program. Då kan eleverna ha delar av sin utbildning i Västerås istället för att välja hel utbildning där! Vi hoppas att det kan bygga upp ett intresse och struktur för att ha ett estetiskt program i Sala i framtiden.
En Matematikprofil har även föreslagits från en medborgare. Vi anser att det borde finnas för att ge Salas barn möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som ger stora förutsättningar till längre studier. Här kan vi finna samarbeten med Mälardalens högskola och även satsa extra under matematiksatsningen som nu genomförs.
En annan profil i gymnasiet kan vara hästprofil även på Kungsängen? Det finns många som håller på med hästar men som kanske hellre vill läsa t ex grundinriktning samhälle än gå djurvårdsinriktning på Ösby? Här kan både samarbete ske med Ösby och SORF! 

Vi kommer därför att föreslå att fler profiler tas fram!
Ett sätt att finna fler profiler kan vara att fråga elever och föräldrar vilka inriktningar/profiler de önskar fanns i Sala?! Detta skulle kunna göras i en lokal utvecklingsplan för skolan. Det ger delaktighet och fler nya idéer!
Hanna Westman
Ordf Salas Bästa 

Marie Falestål
Bildnings och lärande nämnden
Salas Bästa

Kvalitet i skolan omdebatterad, så här tycker jag!

Det debatteras högt om huruvida antalet elever per lärare spelar roll för kvaliteten i skolan. Sydsvenska industri- och handelskammaren skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle 28 januari att lärarlönerna bör höjas för att höja kvaliteten i skolan och att antal elever per klass spelar mindre roll. Socialdemokraterna har lagt förslag på att mindre klasser ger bättre lärare och elevresultat. Jag tycker att båda har missat vad kvalitet är. Kvalitet i skolan är för mig att säkerställa att varje elev får den utmaning som den behöver för att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare som vill delta i att göra samhället lite bättre för nästa generation. 
I min värld innebär det både rejäla löneökningar för att göra lärarutbildningar attraktiva och mindre grupper för att läraren ska hinna se varje elevs utmaning. Men det är bara enskilda åtgärder, det räcker inte för att säkerställa bra kvalitet i skolan.

Jag drar en parallell till industrin:
Kvalitet kommer av att man hinner gå igenom varje unik detalj och vet hur man hittar felen. Att man följer upp det som går fel så tidigt som möjligt i tillverkningsprocessen. Det innebär också att man hela tiden letar efter ständiga förbättringar och systematiskt implementerar dem i den dagliga verksamheten. Detta kräver en tydlig organisation och uppföljning och tid till reflektion. Ofta finns det flera mellan chefer p g a att det är svårt för chefen att se alla anställda och få ut det bästa av varje anställds kapacitet om man har för stor grupp under sig. Många gånger kommer också de bästa förslagen från de som jobbar på golvet. Man satsar då på att systematiskt arbeta in förbättringar i den dagliga verksamheten och utbyta erfarenheter med varandra vilket ger fler förslag. Chefer ser till att de har rätt förutsättningar och att förslagen passar in i målen som satts upp av ledningen och rapporterar hur det går åt båda håll. Ledningen följer upp sina mål och reviderar dem om de finner bättre lösningar och premierar de som lyckas. Detta gör man för att spara onödiga kostnader och nå långsiktig lönsamhet som i sin tur ger möjlighet till nya investeringar och fler anställda d v s tillväxt. På ett sätt innebär även det att de gör en samhällsinsats som utvecklar samhället framåt för kommande generationer.

För att få kvalitet i skolan krävs det därför: tydligare organisationer med lagom stora grupper, fungerande kommunikationsflöden, motiverande löner, vidareutbildningar och högt i tak. Mer spetskompetens som ger möjligheter till tidiga insatser och tid till att fundera ut långsiktiga åtgärder. Uppföljning och delaktighet på alla nivåer och tydliga delmål. Kvalitet ger långsiktig lönsamhet men kräver investeringar. Jag är beredd på att investera i våra barn, är du?

Hanna Westman
Ordf Salas Bästa

tisdag 3 december 2013

Har det bara blivit mörkt ute, eller känns omvärlden bara lite otäckare?

Nu är det mörkt när man åker till jobbet och när man kommer hem. Men julens ljus runt om i stugorna sätter sig som en vacker bild på näthinnan. En sådan där som man inte kan ta kort på utan bara njuter av direkt och som bara finns där just nu, just där.

De senaste veckorna har varit hektiska, familjen har varit sjuk, även jag, men jag har drivits av att det finns de som slåss mot betydligt större motgångar än mig själv som behöver hjälp. Efter att ha sett Kalla Faktas dokumentär "avslag till varje pris" om hur LSS-hanteringen i Sverige fungerar och efter att vi börjat skrapa på ytan i hemkommunen, blir jag mörkrädd. Vart är vi på väg då fler och fler kommuner tvingas att komma på genvägar för att få budgeten att gå ihop och tjänstemän troligen pressas att ta beslut som de egentligen inte vill och vet är helt fel? Beslut som gör så att andra människor drabbas om och om igen, tills de är så svaga att de inte orkar kämpa emot längre! Jag har gråtit många gånger de senaste veckorna, efter att jag har läst och hört berättelser från familjer som lever i en konstant oro och känsla av hopplöshet. Dessa familjer är inga främlingar, det är vänner till mig, som inte vågat säga något, inte vågat berätta, eller har försökt men ingen har orkat lyssna.

Om vi inte börjar lyssna till de som drabbas av de beslut som vi som politiker tar, varför är vi då politiker? Det måste vara dags för förändring i Sverige och i Sala. Vi måste orka bry oss, det finns många som gör det, men de är få i jämfört med de som inte gör det och de orkar inte arbeta ensamma i det tysta för evigt.

Vems fel det är? Troligen allas! Mitt, ditt och alla andra som går med på att det ser ut som det gör och inte orkar bry sig om att göra något åt det eller ger oss för tidigt för att det kommit något nytt att ta tag i. Idag väller rapporter in om missförhållanden både här och där. Det är bara att välja vilket som ligger en närmast till hjärtat.

Ju äldre jag blir, ju mer information jag får om hur saker och ting fungerar och inte fungerar, desto mer inser jag att inget kommer att ändras om jag inte bryr mig om att hjälpa andra. Fördelen med att hjälpa till är att det ger en tillfredsställande känsla av att leva. Plötsligt börjar man se ljusen i stugorna runt omkring i mörkret, man ser vad andra gör, och får energi som man inte trodde fanns. Vissa kallar det passion, andra kallar det medkänsla. Jag kallar det meningen med livet! Och jag tror att det är just det som är de utsatta familjernas drivkraft. Att få se sina nära och kära må bra, även om det går ut över de själva.

Idag kom även rapporten om hur Sveriges skolor rasar i PISA, vi är nu bland de sämsta länderna i västvärlden på läsförståelse och mattematik. Återigen blir jag mörkrädd! Sen går jag till mig själv, tänker hur ska vi lösa det här då? Tar upp boken och lägger mig bredvid min dotter och tar mig tid att tillbringa en underbar kväll med den som betyder mest. Vi läser en bok tillsammans, skrattar och njuter av varandras sällskap. Sen somnar hon sakta medan jag läser den andra boken. Det är så lätt att peka på alla fel som finns, och missa vad man själv kan göra för att dra sitt lilla strå till stacken. Att analysera om det saknas välutbildade lärare, pengar och för stora klasser, fel betygssystem, fel utbildning för lärare, mindre kvalitet är ganska lätt. Tror dock att sanningen ligger långt ifrån analysen. Jag tror i min enfald att allt är kuggar i ett stort klockspel som är länkade till varandra. Kraven på att vara förälder är högre nu än förut, kraven på att vara anhörig är större nu än förut, kraven på att vara tjänstman inom kommun har ökat, inte minskat, kraven på att vara arbetstagare har ökat inte minskat, kraven på att vara företagare har ökat inte minskat, kraven på att vara en "god medborgare" har ökat inte minskat, kraven på att vara en bra lärare har ökat inte minskat. Men det har gjort att de som inte uppfyller kraven, hamnar bredvid och är vi säkra på att kraven är rätt ställda? De som har förespråkat individens rätt att välja har nu valt åt individen, de som har förespråkat allas rätt till lika behandling har nu gått med på att glömma vissa grupper. Vi är alla medansvariga till detta! Frågan är väl hur vi kommer ur det? Att det nu finns fler som hamnar utanför är tydligt, det innebär i förlängningen större kostnader på samhället i helhet, än de besparingar som gjorts på utvalda grupper som inte passar in i formen.

Jag vet att ljuset kommer, det gör det varje år i alla fall så länge som solen lyser och det gör den varje dag, även om vi inte ser den. Det är dags att stanna upp, bromsa, tänka till, slå alla kloka huvuden ihop och gemensamt arbeta för att hjälpa varandra må bättre, gå till oss själva och tänka vad kan jag göra. Om majoriteten av oss väljer den vägen, kommer det att lysa i fler stugor nästa vinter, och fler kommer att se det vackra i vår omvärld. Att varje enskild människa är unik på sitt sätt och har kvaliteter som kanske inte framgår i en PISA undersökning, att den som känner sig uppskattad för sin storhet ger ringar på vattnet och att 5 myror är fler än 4 elefanter. Du duger som du är, du har kvaliteter som kan hjälpa någon att må bättre, du är inte sämre än någon annan, du är du och det räcker långt vare sig du är arbetslös, föräldralös, kommunalråd, fotbollsproffs eller statsminister. Räck ut en hand till den som faller, ge bort något som du inte längre behöver, ring en vän som är deppig, ställ lägre krav på din partner, säg hej till en anställd som du knappt träffat, svara i telefonen när farmor ringer igen, lägg rapporten åt sidan och läs en bok med din dotter! Då har du gjort dagens goda gärning och tagit ett stort steg för mänskligheten =)

God natt och God Jul Sala och Sverige! Låt oss ta oss ur det här mörkret tillsammans!

Mvh, Hanna


onsdag 6 november 2013

Så här vill vi i Salas Bästa fördela våra resurser under 2014-2016

Salas bästas helhetstänk mot vår vision att bli 25000 invånare 2024 är att även gasen behövs för att köra ifatt och köra om och en politik som visar hur vi ska göra för att klara av en åldrande befolkning, ökade barnkullar och ett sprudlande näringsliv och föreningsliv. Salas Bästa har i vårt reviderade förslag försökt att förklara bättre hur vi tänker med helheten och tydliggöra finansiering av våra satsningar, då vi vill finna breda överenskommelser långsiktigt för att Sala ska bli en tillväxtkommun.

Vi anser att det viktigaste för en kommun är att säkerställa en bra skola, vård och omsorg, men även att se till så att det kommer fler intäkter till kommunen. Intäkter kommer både från att fler flyttar in, de ökas också genom att fler företag startas, fler företag vågar satsa i Sala och genom att det etableras nya inrättningar och företag i Sala som skapar fler jobb och intresse för att bygga nya bostäder, det innebär också att det finns liv och rörelse i Sala, med aktiviteter som ger aktiviteter både för besökare och medborgarna i kommunen. Företagarna presenterade nyligen en sammanställning av hur våra skatteintäkter var finansierade i Sala där det framgick att 26% av alla som betalar skatt är småföretagare i kommunen, 5% arbetar på större företag i kommunen, 29% arbetar inom det offentliga, 21% var pensionärer, 15% arbetar utanför kommunen och 4% har övrig inkomstkälla. Med andra ord så är de offentligt anställda och lokala näringslivet i stort sett lika många. Sala kommun har idag 10260 personer sysselsatta d v s 48% av kommunens befolkning. Vi vill bedriva en politik som möjliggör för att den siffran ökar och vi är säker på att Sala inte alls behöver vara en kommun som man bor i och pendlar någon annanstans. Verkligenheten säger att 85% av alla skatteintäkter kommer från de som bor och arbetar i Sala redan nu, låt oss gemensamt arbeta för att möjliggöra för att fler arbeten skapas inom både näringsliv och offentliga inrättningar även i framtiden. Hur görs då detta på bästa sätt?

Ett bra företagsklimat ger fler jobb inom både näringsliv och offentliga inrättningar!

För att näringslivet ska kunna utvecklas krävs ett bra företagsklimat och där krävs det att de offentliga inrättningarna inte konkurrerar ut de lokala aktörerna eller motarbetar dem utan istället drar nytta av dem. Vi anser det därför viktigt att dessa två ben ges möjlighet att ha en gemensam plattform för hur de ska kunna utveckla Salas framtid och vi ser det därför som livsviktigt för Sala att vi får till en bra näringslivplattform i Sala och får in en samarbetskultur i hela samhället mellan det privata och det offentliga. Mellan näringslivet, föreningslivet, kommunen och medborgarna. Vi har därför valt att allokera mer medel till att utveckla Företagarcentrum tillsammans med näringslivet, för att på så sätt visa näringslivet att vi som kommun är villiga att våga satsa på vidare samarbete. I denna satsning krävs också att vi gemensamt marknadsför Sala och bygger ett gemensamt varumärke som gör så att vi kan komma ifatt de kommuner som började redan i början av 2000-talet och idag har klarat sig betydligt bättre i många undersökningar. Genom att aktivt marknadsföra vår kommun tror vi också att det går att sälja mer kommunal mark till de som vill bygga och låta fler investerare än kommunen ges möjlighet att utveckla Sala. Vi vill också arbeta för att fler större investerare ges möjligheter att samspela med kommunen i olika utvecklingsprojekt i kommunen och på så sätt ges möjlighet att etablera sig här. Vi är inte rädda för att minska kommunens egna åtaganden för att näringslivet ska känna drivkraft i delta i utvecklingen, tvärtom så ser vi det som en möjlighet till snabbare utveckling och en möjlighet att lättare kunna fokusera och förbättra kommunens egen kärnverksamhet. Kommunens investeringar ska ge drivkraft till att fler vill vara med och investera i ett bättre Sala för alla och skapa ringar på vattnet.

En bra äldreomsorg ger också ökade skatteintäkter!
Enligt Vård och omsorgsförvaltningen så kommer det inte att räcka med ett tillskott på 18 miljoner/år de kommande 3 åren för att slippa skära ner fler platser inom äldreomsorgen. Detta är något vi anser vara vansinnigt att inte lyssna på, då demografin i Sala är sådan att det krävs fler platser, inte färre platser. Att skylla på att alla måste få lika mentalitet går inte. Vi måste anpassa budgeten efter våra kärnverksamheter och även i svåra tider våga satsa där behoven är som störst, även om det kan innebära stora förändringar inom andra delar. En kommun där 21% av skatteintäkterna idag kommer från pensionärer måste se till så att även denna grupp vill stanna kvar här och ges möjlighet till det. Det kräver också att pensionärsgruppen ges möjlighet att påverka och delta i beslut för att rätt insatser ska kunna sättas in i framtiden. Vi har därför försökt att driva på att pensionärsrådet återinrättats och att en långsiktig plan för de äldre ska tas fram i kommunen. Det är nu med stor glädje som vi ser att detta blir till verklighet. Vi har också valt att fördela de extra resurser som frigörs genom att arbeta aktivt med förbättringsarbete inom kommunen och vända på varje sten i kommunens budget för att allokera mer pengar till äldreomsorgen. Genom att samtidigt ge de äldre möjligheter att välja utförare av tjänster konkurrensutsätter vi vår egen verksamhet, men även gör det möjligt för andra att utföra tjänster som kommunen idag inte har organisation nog att klara av. Det ger de äldre en bredd i valet av hur deras framtid ska se ut. Vi ser därför fram emot att Lagen Om Valfrihet möjliggörs inom fler områden idag och vi hoppas att den utredningen kan komma att presenteras under 2014. Vi fördelar 25 732 000 extra till Vård och omsorg 2014! 

En bra skola med de bästa lärarna lockar till sig fler elever och familjer och ger ökade skatteintäkter!

Skolan i Sala lider, lärarna tröttnar och elever flyr till andra orter, fullmäktiges uppsatta mål är långt ifrån uppnådda. Skolverksamheten i Sala måste utvecklas istället för avvecklas. Många lärare i hela Sverige flyr nu yrket och fler och fler kommuner satsar därför på att höja lärarnas löner för att kunna locka till sig de bästa lärarna till sin kommun. Det innebär för Salas del att vi hamnar på efterkälke i konkurrensen om att behålla välutbildade lärare och specialutbildade pedagoger och anställa nya om vi inte tittar i sidospeglarna och gasar på raksträckan. Vi har därför behållit vårt tidigare krav på att ge lärarna ca 1000 kr mer i lönekuvertet den kommande 3 års-perioden. Det räcker inte med att bara låta 11 lärare ges möjlighet till bättre löneutveckling som subventioneras av staten.

Kulturskolan måste också ges möjlighet att utvecklas med välutbildad personal, vi vill därför också att skolan får behålla och återanställa mer personal inom musiken då kulturskolan i sig är en verksamhet som lockar till sig fler barn. Att det samtidigt satsas på mer samarbeten med skolan är vi positiva till och vi ser också möjligheten att få till fler samarbetsformer med föreningslivet för att utveckla och bygga ut andra delar av kultur i förlängningen. Vi anser att ett kulturråd kan skapas utan att skolan är medfinansierande. Med fler lärare inom skolan ges möjligheten till att fler barn kan få spela sitt instrument. I vissa kommuner har man även fått till närmare samarbeten med besöksnäringen och det tror vi även kan ske i Sala även inom kulturskolan, vi avvaktar dock resultatet av den lokala kulturplanen för att arbeta vidare med kulturutvecklingen i Sala, där vi redan lagt fram en hel del utvecklingsförslag.
Vi fördelar 28 300 000 extra till skolan 2014! 

En lokalstrateg kan frigöra resurser
Vi väljer att tro på att det kommer att frigöra resurser inom kommunstyrelseförvaltningen om det anställs en utbildad och smart lokalstrateg som kan frigöra lokaler inom kommunen som sedan kan säljas. En lokalstrateg kan även påvisa och räkna hem nyinvesteringar i nya lokaler som sedan kan säljas för att bygga nytt o s v. Istället för att slösa ännu mer resurser på utredningar eller projektanställningar kan detta vara ett alternativ att få ordning och reda på all lokalplanering som skall göras både inom skolan, vård och omsorg och övriga förvaltningar. Därför har vi valt att prioritera det i budget istället för en projektanställd till Kaplanen.

Säkra cykelvägar ger även kostnadsbesparingar på sikt!
Vi har även varit i kontakt med tekniska kontoret tidigare och frågat varför det inte byggs några cykelvägar trots att det funnits avsatta medel, svaret vi fick var att det saknas driftspengar till det. Vi har därför valt att tydliggöra och sätta av medel i budget till detta ändamål, då vi vill att det börjar byggas gång och cykelvägar så fort som möjligt efter farliga vägar såsom Saladammsvägen och i Sätrabrunn och SORF. Här behöver man inte bygga allt på ett år, cykelvägar kan också bindas ihop av befintliga grusvägar och man kan börja med att bygga inom den sträcka som barn idag tvingas ut på landsvägar då de saknar busskort. Vi ställer oss därför positiva till Socialdemokraternas förslag på cykelstrategi, men håller inte med om när och hur satsningarna ska gå till. Vi vill att utgångspunkten ska vara att utgå från barnens säkerhet som nummer 1 och att det påbörjas redan idag. Vi föreslår därför att vi använder en del av de AFA pengar som finns redan 2013 till att påbörja utredning av osäkra cykelvägar och att de börjas byggas direkt. Enligt förvaltningen är kostnaden 900 kr/meter, kortare sträckor på 100 meter här och där kan göra stor nytta, men då året snart är slut inser vi att det kan bli svårt och att det även krävs investeringsmedel i för perioden 2014-2016. Vi tror att detta även kan kombineras med planeringsarbetet för skolskjutsar och genom hjälp av ideella krafter eller genom privat/offentlig samverkan. Då i många fall barnen och föräldrarna inte skulle ställa samma krav på skolskjuts om det fanns säkra gång och cykelvägar till och från skolan blir detta även en kostnadsbesparing på längre sikt. Vi avvaktar även skolskjutsutredningen för nästa termin, men är beredda att fördela om medel för att återfå en säker skolskjuts till alla. Barnens säkerhet är ska vara prioritet 1!

Vi vill lägga besparingar även på politiker och satsar på medborgarinflytande!
Vår besparing är till oss som politiker, att kommunen valt att höja lönerna för politiker med 2,57% vilket är 1500 kr mer per månad i ren löneökning vid 100%s arbete, när vi samtidigt drar in skolskjutsar, blir tvungna att slå igen äldreboende och lägger oss på lägsta nivån för lärarna, känns inte bra. Vi är beredda att avstå löneökningen för den kommande tre års-perioden. Vi är också säkra på att genom att minska fullmäktige och ändra organisationen kan vi minska antalet politiker som sitter och hör samma information 3-4 ggr med fullt betalt! Vi anser också att oppositionsrådets lön borde avskaffas och att det istället införs en fördelning av medel till varje parti som inte sitter med ordförande poster, då vi inte har ett majoritetsstyre längre. Vi vill bygga en effektiv politisk process som är enkel att förstå och kan fatta beslut som innebär kortare ledtider till det som ska genomföras. Samtidigt så anser vi att det är viktigt att demokratins spelregler efterhålls och att det införs fler och bättre möjligheter för kommunens invånare att själva kunna ta ställning och påverka beslut. Det kan göras genom att planera långsiktigt tillsammans i en övergripande översiktsplan, äldreplan, tillgänglighetsplan, folkhälsoplan, näringslivsplattform, lokal kulturplan och idrott och fritidsplan. Vi tror att det även skulle kunna gå att utveckla skolan genom att införa en lokal skolplan då det både krävs planering av rätt program, rätt inriktningar och rätt investeringar i Sala inom en snar framtid. Fördelen med dessa planer är att de kan bli styrdokument som vi alla får förhålla oss efter under flera mandatperioder och att de blir väl förankrade och på så sätt lättare kan arbetas in i strategisk plan och en årlig handlingsplan för t ex investeringar. En annan fördel är att det även krävs mindre politikerstyre och beredningar, som hittills varit helt meningslösa, då beredningar inte arbetat via medborgare eller med tydliga uppdrag. Vi ser därför stor besparingspotential på oss som politiker och stora möjligheter för Salaborna att verkligen kunna få engagera sig i de frågor som de brinner för utan att behöva bli politiker vilket också passar bra in i dagens samhälle där de flesta värderar sin fritid högt. Vi ser helst att de som engagerar sig inom politik anser att det är roligt för att de verkligen kan genomföra beslut under sin aktiva tid.

De kommunala bolagen måste vi kunna ställa högra krav på!
Salas bästa hävdar fortfarande att kommunens bolag måste kunna ge bättre intäkter till kommunen, särskilt i dagar då kommunen inte anser sig ha råd med att anställa fler inom vård och omsorg och fler lärare. Både SHEAB och Salabostäder AB har gjort bra resultat och är på väg åt rätt håll ekonomiskt. Att inte i detta läge våga ställa högre krav på utdelning är dumt. Visst är det bra att företagen kan utvecklas, men inte på bekostnad av alla skattebetalare. Vi är säkra på att dessa bolag kan fungera väl i rätt storlek för att se till så att det kommer fram bra miljölösningar inom kommunen och finns en allmännytta som kan erbjuda bra pris på hyresrätter. Men vi som kommun behöver egentligen inte ta det ansvaret helt själva, utan vi välkomnar mer samarbeten med privatägda och kooperativt större investerare som har betydligt bättre förutsättningar än kommunen att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Om vi bjuder in dem till den lokala marknaden finns det även större möjlighet att dessa vill vara med och investera i att bygga nya bostäder, samhällsfastigheter och idrottsanläggningar. Vi har dock sett över vårt tidigare förslag, som inte mottogs väl bland övriga politiker och minskat trycket på bolagen i vårt förslag, men vi har behållit ett högre krav 2014, då kommunen helt enkelt behöver få in fler intäkter. Vi har sedan lagt in en årlig avkastning som inte är speciellt hög jämfört med liknande bolag i andra kommuner. Vi hoppas på så sätt ges möjligheten till en bred överenskommelse. Vi vill också att Sala Silvergruva ABs bidrag ses över i och med att det blir ett renodlat turismbolag och de bidrag som idag betalas ut går till driften av de fastigheter som nu istället ska skötas av kommunen eller ett nytt kommunalt bolag. Vi hoppas att turismdelen i sig i framtiden kan locka till sig fler privata aktieägare som vill vara med och utveckla Salas största varumärke. Vi är dock beredda på att göra en nyinvestering i bolaget, när turismdelen uppvisat hur den kan bli lönsam om det saknas intresse från näringslivet.

Vi säger nej till kommunal finansiering av cykelpumpar och utförande av bredbandsutbyggnader i egen regi Vi vill inte avsätta kommunala medel till cykelpumpar. Det var heller inte motionärens tanke från början om vi har förstått det hela rätt. När det gäller bredband subventionerar vi hellre de föreningar som väljer att ta hjälp av de företag som redan är etablerade på marknaden under en projektperiod. Vi väljer därför att avvakta tills att kommunen har funnit vägar att samarbeta med näringslivet i dessa frågor.

Att satsa på idrott, fritid och kultur ger mer tillväxt, en bättre barndom och ett bättre fungerande samhälle
Därför har vi valt att investera i Vision Lärkan, men även möjligheten att bygga hallar i Sala. Vi vill även att kommunen tänker till och letar efter lösningar där kulturen och idrotten kan dela arenor. Dansare och innebandyspelare kan träna i samma lokaler, om vi kan få till läktarlösningar inomhus som även gör så att det blir bra lokal för kulturlivet är ett riktigt plus i kanten. Salas föreningsliv behöver få fler möjligheter att utvecklas tillsammans och tillsammans med näringslivet och kommunen. Ju fler samordningsvinster vi kan göra desto bättre för alla. Vi eftersträvar mer liv och rörelse överallt och vill satsa på ungdomsverksamhet överlag. Vi anser också att föreningar som strävar efter att nå elitnivå ska stödjas, då detta också innebär att Sala kommun syns och hörs i fler medier och föreningarna även har möjlighet att utvecklas via sponsring från näringslivet som i sin tur också ges större möjligheter till att samordna och utöka egna aktiviteten i Sala. Vi ser med stor förhoppning på den idrotts och fritidsplan som ska sättas igång och hoppas att den kan bli det styrdokument som kommunen behöver ha för att visa alla idrotts och fritidsmotionärer vad vi i Sala vill och kommer att satsa på i framtiden. Vision Lärkan är ett steg, men Sala består också av en hel del föreningsliv utanför Sala tätort som också vill utvecklas. Vi tror att det är större möjlighet att landsbygden också får möjlighet att utvecklas om vi planerar för hela kommunens idrott och fritidsliv tillsammans. Det finns också många idrotter där det idag inte finns någon föreningsverksamhet, skate och cykelkulturen är stor i Sala och även i kringkommunerna. Vi har t o m haft problem med skadegörelser vid skolor p. g a att de gärna åker på lekplatser då de saknas en bana i Sala. Här vill vi satsa på att bygga en ny skate/cykelbana eller ramp tillsammans med ungdomarna och låta de som gillar graffitti smycka ut den för att kombinera den moderna konstkulturen med den moderna fritidskulturen. Det är något som efterfrågats både vid de enkätundersökningar som gjorts samt från ungdomar som själva skrivit medborgarförslag. Vi vill också satsa på att få till fler fina lekparker både på landsbygden och i stan fr o m 2015, då detta också är något som Sala redan är kända för och barnen idag behöver ges möjlighet till fler mötesplatser som ger dem möjlighet att röra mer på sig och träna balans. Vi vill också göra en extra satsning på ungdomarna som bor på landsorterna och sätta av utvecklingsmedel till att skapa och bygga fler ungdomsgårdar på landsorten.

En försköning och förbättrad tillgänglighet av Sala ger möjlighet till bättre turism och mer handel och fler som kan njuta av vår vackra kommun
I vår investeringsbudget har vi valt att satsa på att ge Sala en försköning som också innebär möjligheter för kulturlivet och de kreativa näringarna en möjlighet att utvecklas. Vi vill sätta av medel för offentlig utsmyckning i Salas rondeller och infarter som tydligt visar Salas stolthet på olika sätt. Vi har givit förslag på detta både i ”Plan för Sala stad” och i vårat remiss svar till kulturplanen. Detta ska vara grundplåten till att sätta igång ett intresse som också kan möjliggöra för kommunens näringsliv att delta i dessa utsmyckningar och på så sätt få till mer privat/kommunal samverkansformer för att gemensamt bygga vårt varumärke Sala kommun. Om man åker mellan Sala och Dalarna så finns det något som kännetecknar varje kommun i den största rondellen i varje stad. Detta är något som kännetecknar själen på varje plats. I Avesta har de t ex Dalahästen som påminner om att man kommer in i Dalarna redan i Avesta. Det blir vägmärken i minnet hos de som reser. Vi har också valt att sätta av medel till den utredning som ska göras till försköning av torget som tidigare tagits upp under sittande mandatperiod. Detta är en kombination av att förbättra framkomligheten och även snygga till stadens centrum. Här vill vi också öka anslagen till tillgänglighetsanpassning utifrån vad som kommer fram i tillgänglighetsplanen som arbetas fram. I samma andetag vill vi också påminna om de beslut som tidigare tagits om att arbeta för att kommunen för fler möjligheter till ställplatser för husbilar centralt i Sala, men också sätta av medel för att möjliggöra för föreningar att även söka bidrag för att kunna få till det i t ex Västerfärnebo, intill bygdegården och i intill
Tärnabadet för att öka deras möjligheter att kunna utveckla den lokala besöksnäringen även på landsbygden.

Att inte äga ger möjligheter till frigörande av resurser

För att kunna genomföra större satsningar redan 2015 utan att belåna kommunen ytterligare, vill vi se över möjligheten att sälja fastigheten som nu byggs för äldreboendet. Det möjliggör att kommunens belåning minskar alternativt ger oss möjligheter att göra andra behövliga satsningar med redan lånade pengar. Vi har därför tagit med det i vår investeringsbudget för att ge alla en hint om vad vi skulle kunna göra istället för att äga. Vi har lagt förslag på att bygga de efterlängtade hallar som saknas i kommunen för att ungdomsidrotten ska kunna utvecklas och tror med all sannolikhet att det går att ändra hela kommunens fastighetsorganisationer för att kunna få igång en byggprocess, där kommunen och näringslivet samspelar för att få till fler ungdomsbostäder och äldrebostäder.

Se hela förslaget här och ekonomisk redogörelse >>

Vi vill gasa nu, för snart är det för sent! Vi hoppas på bred uppslutning! Men det är snabba beslut som ska tas, och övriga har inte bjudit in oss till förhandlingar, men vi vill visa alla er som har en valsedel hur vi tänker och vad vi kan göra om vi får chansen! Ge oss den i nästa val 2014!

Vad tycker du?
Med vänlig hälsning. Hanna Westman
Ordf. Salas Bästa