tisdag 24 februari 2015

Tillbaka i sätet...

Nu var det väldigt länge sedan jag bloggade, det har varit ett turbulent år som passerat och valrörelsen tog mycket tid. Vi som parti har nu valt att ingå i Allians för Sala, för att få vara med och ta ansvar för att Sala och för att kunna påverka styret. Vi hade långa förhandlingar för de platser som vi tillslut fick, men nu är förhandlingen klar och nu gäller det att bygga en stark gemenskap den kommande mandatperioden med övriga partier och arbeta tätt för att uträtta allt vi vill göra.

Jag har givits möjligheten att få vara med på riktigt, som vice ordförande i kommunstyrelsen och ledningsutskottet, ordförande i arbetsgivarutskottet och ordförande i handikapprådet och pensionärsrådet. Jag arbetar och sitter i rummet intill kommunalrådet och vi har fått till ett bra samarbete. Vi har även gemensamma ordförande träffar för att staka ut vår gemensamma målsättning i gruppen.

Vad jag och partiet vill arbeta tillsammans med övriga i Allians för Sala under den kommande mandatperioden?
1. Vi vill få ordning på organisationen som nu blivit till en stor förvaltning, istället för 3 separata.
Med ordning menar jag att vi vill arbeta för att få hela organisationen att samarbeta med helheten som utgångspunkt. Vi vill få bort gamla invanda barriärer och se att organisationen växer samman till ett verkande organ som arbetar för att göra det bästa för Salas medborgare.

2. Vi vill få ordning på ekonomin i kommunen, vi vill arbeta om investeringsbudgeten så att vi gör allt i rätt ordning.
T ex vill vi renovera och bygga nytt, men först se till så att detaljplaner och kostnadsberäkningar är klara innan vi lägger in dem i budget. Vi vill se över arbetssättet och försöka få till så nära prognoser som möjligt. Varje krona som binds upp i investering är en krona mindre till den dagliga verksamheten. Vi vill dessutom se till så att de upphandlingar som görs utgår från bästa kvalitet och inte visar de som lägger bud hur mycket det kan kosta, utan istället frågar vad den önskade kvaliteten kostar.

3. Vi vill säkerställa att det börjar byggas i Sala, både det privata och offentliga måste ges möjligheter att utveckla Sala! Här gäller det att planera långsiktigt och kommunicera med medborgarna om vad som skulle kunna göras och är på gång i kommunen. Företag som vill etablera sig ska veta var det finns plats och ska lätt kunna flytta hit. Medborgare som behöver nya bostäder ska lätt kunna bygga eller få information om var det kommer att byggas nya bostäder. Företag som vill bygga bostäder ska ha bra kommunikation med kommunen och få snabb service. Men de som ges möjlighet att bygga ska också veta hur lång tid de har på sig, så att tomter inte blir köpta utan att det byggs något. Vi vill arbeta med hela kommunens utveckling genom att aktivt arbeta med översiktsplanen och detaljplaner.

4. Vi vill sätta sprutt på marknadsföringen av vår kommun, använda stadens och kommunens infarter, rondeller och besöksmål och gemensamt marknadsföra det som gör Sala unikt. Vi vill även hjälpa lokala företag att marknadsföra sig enkelt och gemensamt för att nå ut. Både genom TV, Tidningar, Sociala medier och alla andra möjliga aktiviteter som mässor, lokala evenemang. Ex införa fler galor som Silverglans med annan inriktning, hjälpa till att koordinera fler turistevenemang och stödja de föreningar och företag som själva vill skapa liv och rörelse i kommunen.Ta tillvara på de möjligheter som finns så som Jordskott, filminspelningar och sprida Sala kommun även som inspelningsplats och kultur och idrottsplats.

5. Vi vill förbättra för föreningslivet så att de lättare kan verka och utvecklas i Sala, tillsammans med näringslivet vill vi se till så att det finns det som behövs för de föreningar som satsar på våra medborgare och arbeta långsiktigt för att det som behöver byggas byggs. Vi vill använda Idrotts och Fritidsplanen och Kulturplanen för att sätta mål och visioner för framtiden och se till att de mål som sätts upp även uppfylls.

6. Vi vill utveckla samarbeten mellan skolan och näringslivet, skolan och omsorgen, skolan och föreningslivet för att ge våra unga en så bra möjlighet som möjligt att kunna välja det de önskar lokalt. T ex vidareutveckla Kulturskolan, öka antalet ungdomar som väljer att gå i grundskolor och gymnasier i kommunen. Vare sig det är kommunala skolor eller privata utförare. Vi vill även arbeta närmare högskolor och universitet för att både attrahera fler unga till de offentliga jobben som finns och få hit ökad kompetens till Sala kommuns näringsliv. Det ger även möjligheter till att fler företag väljer att etablera sig här.

7. Vi vill aktivt arbeta för att tillgänglighetsgöra Sala åt alla, ung, gammal, med eller utan diagnos eller hinder. Vi vill se över både riktlinjer och policies och se till så att de är tydliga och verkar för att Sala ska bli en av Sveriges tillgängligaste kommuner. Ex förtydliga och förbättra riktlinjer för färdtjänst, skolskjutsar, LSS-hantering, arbeta aktivt med Tillgänglighetsgruppen för att få bort så många enskilt avhjälpta hinder och bygga rätt från början istället för att behöva bygga om efteråt.

8. Vi vill införa service och garantier från kommunen till medborgarna som gör att den kommunala servicen blir effektiv och gynnar de som väljer att bo här. Ex införa fler webbaserade tjänster på nätet, utveckla Sala Appen så att det går att reklamera mer och lättare kunna skickas in förslag till förbättringar. Införa service garantier på kommunala tjänster och att kommunen har ett rådgivande förhållningssätt så långt det är möjligt enligt lag.

9. Vi vill kämpa för att vända urbaniseringen och dra nytta av de stora städernas växtvärk. Vi vill visa att stad och landsbygd behöver varandra och hör ihop. Vi vill utveckla hela kommunen inom teknik och service, vilket gör att det går lika bra att bo på landet som i stan. Där Sala är en minst lika bra arbetsstad som Västerås och den lokala pendlingen är minst lika viktig som till och från de stora städerna. Där det går att bo på en mindre ort men ändå ha nära till både äldreomsorg och barnomsorg och servicetjänster. För Salas del gäller det att planera tilllväxt till hela kommunen och med det även se till så att det finns möjlighet till underlag till mindre skolor på landsbygden och i staden.
Ex. 100% bredband i hela kommunen, aktivt arbeta för att det finns möjligheter att få tag i bränsle, mat och aktiviteter lokalt. Aktivt arbeta för att det finns säkra busshållsplatser, cykelvägar, vägar och möjlighet att pendla eller åka lokaltrafik på vettiga tider.

10. Vi vill göra Sala kommun till en attraktiv arbetsgivare som hänger med i utvecklingen och kommunicerar och möjliggör för både nya generationen och de äldre att kunna arbeta aktivt för Sala. Där individer ges möjlighet att utvecklas och känna stor delaktighet i att både kunna förbättra sitt arbete och kommunen i stort.

Det är vackra ord säger säkert många, men vi tänker jobba för att uppfylla dem!
Det finns säkert mycket som jag glömt just nu, men vi har bara börjat! Följ oss gärna på Facebook, sök "Allians för Sala" eller "Salas Bästa" om du vill läsa mer om partiets aktiviteter i sig.

Vi syns och hörs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar