onsdag 6 november 2013

Så här vill vi i Salas Bästa fördela våra resurser under 2014-2016

Salas bästas helhetstänk mot vår vision att bli 25000 invånare 2024 är att även gasen behövs för att köra ifatt och köra om och en politik som visar hur vi ska göra för att klara av en åldrande befolkning, ökade barnkullar och ett sprudlande näringsliv och föreningsliv. Salas Bästa har i vårt reviderade förslag försökt att förklara bättre hur vi tänker med helheten och tydliggöra finansiering av våra satsningar, då vi vill finna breda överenskommelser långsiktigt för att Sala ska bli en tillväxtkommun.

Vi anser att det viktigaste för en kommun är att säkerställa en bra skola, vård och omsorg, men även att se till så att det kommer fler intäkter till kommunen. Intäkter kommer både från att fler flyttar in, de ökas också genom att fler företag startas, fler företag vågar satsa i Sala och genom att det etableras nya inrättningar och företag i Sala som skapar fler jobb och intresse för att bygga nya bostäder, det innebär också att det finns liv och rörelse i Sala, med aktiviteter som ger aktiviteter både för besökare och medborgarna i kommunen. Företagarna presenterade nyligen en sammanställning av hur våra skatteintäkter var finansierade i Sala där det framgick att 26% av alla som betalar skatt är småföretagare i kommunen, 5% arbetar på större företag i kommunen, 29% arbetar inom det offentliga, 21% var pensionärer, 15% arbetar utanför kommunen och 4% har övrig inkomstkälla. Med andra ord så är de offentligt anställda och lokala näringslivet i stort sett lika många. Sala kommun har idag 10260 personer sysselsatta d v s 48% av kommunens befolkning. Vi vill bedriva en politik som möjliggör för att den siffran ökar och vi är säker på att Sala inte alls behöver vara en kommun som man bor i och pendlar någon annanstans. Verkligenheten säger att 85% av alla skatteintäkter kommer från de som bor och arbetar i Sala redan nu, låt oss gemensamt arbeta för att möjliggöra för att fler arbeten skapas inom både näringsliv och offentliga inrättningar även i framtiden. Hur görs då detta på bästa sätt?

Ett bra företagsklimat ger fler jobb inom både näringsliv och offentliga inrättningar!

För att näringslivet ska kunna utvecklas krävs ett bra företagsklimat och där krävs det att de offentliga inrättningarna inte konkurrerar ut de lokala aktörerna eller motarbetar dem utan istället drar nytta av dem. Vi anser det därför viktigt att dessa två ben ges möjlighet att ha en gemensam plattform för hur de ska kunna utveckla Salas framtid och vi ser det därför som livsviktigt för Sala att vi får till en bra näringslivplattform i Sala och får in en samarbetskultur i hela samhället mellan det privata och det offentliga. Mellan näringslivet, föreningslivet, kommunen och medborgarna. Vi har därför valt att allokera mer medel till att utveckla Företagarcentrum tillsammans med näringslivet, för att på så sätt visa näringslivet att vi som kommun är villiga att våga satsa på vidare samarbete. I denna satsning krävs också att vi gemensamt marknadsför Sala och bygger ett gemensamt varumärke som gör så att vi kan komma ifatt de kommuner som började redan i början av 2000-talet och idag har klarat sig betydligt bättre i många undersökningar. Genom att aktivt marknadsföra vår kommun tror vi också att det går att sälja mer kommunal mark till de som vill bygga och låta fler investerare än kommunen ges möjlighet att utveckla Sala. Vi vill också arbeta för att fler större investerare ges möjligheter att samspela med kommunen i olika utvecklingsprojekt i kommunen och på så sätt ges möjlighet att etablera sig här. Vi är inte rädda för att minska kommunens egna åtaganden för att näringslivet ska känna drivkraft i delta i utvecklingen, tvärtom så ser vi det som en möjlighet till snabbare utveckling och en möjlighet att lättare kunna fokusera och förbättra kommunens egen kärnverksamhet. Kommunens investeringar ska ge drivkraft till att fler vill vara med och investera i ett bättre Sala för alla och skapa ringar på vattnet.

En bra äldreomsorg ger också ökade skatteintäkter!
Enligt Vård och omsorgsförvaltningen så kommer det inte att räcka med ett tillskott på 18 miljoner/år de kommande 3 åren för att slippa skära ner fler platser inom äldreomsorgen. Detta är något vi anser vara vansinnigt att inte lyssna på, då demografin i Sala är sådan att det krävs fler platser, inte färre platser. Att skylla på att alla måste få lika mentalitet går inte. Vi måste anpassa budgeten efter våra kärnverksamheter och även i svåra tider våga satsa där behoven är som störst, även om det kan innebära stora förändringar inom andra delar. En kommun där 21% av skatteintäkterna idag kommer från pensionärer måste se till så att även denna grupp vill stanna kvar här och ges möjlighet till det. Det kräver också att pensionärsgruppen ges möjlighet att påverka och delta i beslut för att rätt insatser ska kunna sättas in i framtiden. Vi har därför försökt att driva på att pensionärsrådet återinrättats och att en långsiktig plan för de äldre ska tas fram i kommunen. Det är nu med stor glädje som vi ser att detta blir till verklighet. Vi har också valt att fördela de extra resurser som frigörs genom att arbeta aktivt med förbättringsarbete inom kommunen och vända på varje sten i kommunens budget för att allokera mer pengar till äldreomsorgen. Genom att samtidigt ge de äldre möjligheter att välja utförare av tjänster konkurrensutsätter vi vår egen verksamhet, men även gör det möjligt för andra att utföra tjänster som kommunen idag inte har organisation nog att klara av. Det ger de äldre en bredd i valet av hur deras framtid ska se ut. Vi ser därför fram emot att Lagen Om Valfrihet möjliggörs inom fler områden idag och vi hoppas att den utredningen kan komma att presenteras under 2014. Vi fördelar 25 732 000 extra till Vård och omsorg 2014! 

En bra skola med de bästa lärarna lockar till sig fler elever och familjer och ger ökade skatteintäkter!

Skolan i Sala lider, lärarna tröttnar och elever flyr till andra orter, fullmäktiges uppsatta mål är långt ifrån uppnådda. Skolverksamheten i Sala måste utvecklas istället för avvecklas. Många lärare i hela Sverige flyr nu yrket och fler och fler kommuner satsar därför på att höja lärarnas löner för att kunna locka till sig de bästa lärarna till sin kommun. Det innebär för Salas del att vi hamnar på efterkälke i konkurrensen om att behålla välutbildade lärare och specialutbildade pedagoger och anställa nya om vi inte tittar i sidospeglarna och gasar på raksträckan. Vi har därför behållit vårt tidigare krav på att ge lärarna ca 1000 kr mer i lönekuvertet den kommande 3 års-perioden. Det räcker inte med att bara låta 11 lärare ges möjlighet till bättre löneutveckling som subventioneras av staten.

Kulturskolan måste också ges möjlighet att utvecklas med välutbildad personal, vi vill därför också att skolan får behålla och återanställa mer personal inom musiken då kulturskolan i sig är en verksamhet som lockar till sig fler barn. Att det samtidigt satsas på mer samarbeten med skolan är vi positiva till och vi ser också möjligheten att få till fler samarbetsformer med föreningslivet för att utveckla och bygga ut andra delar av kultur i förlängningen. Vi anser att ett kulturråd kan skapas utan att skolan är medfinansierande. Med fler lärare inom skolan ges möjligheten till att fler barn kan få spela sitt instrument. I vissa kommuner har man även fått till närmare samarbeten med besöksnäringen och det tror vi även kan ske i Sala även inom kulturskolan, vi avvaktar dock resultatet av den lokala kulturplanen för att arbeta vidare med kulturutvecklingen i Sala, där vi redan lagt fram en hel del utvecklingsförslag.
Vi fördelar 28 300 000 extra till skolan 2014! 

En lokalstrateg kan frigöra resurser
Vi väljer att tro på att det kommer att frigöra resurser inom kommunstyrelseförvaltningen om det anställs en utbildad och smart lokalstrateg som kan frigöra lokaler inom kommunen som sedan kan säljas. En lokalstrateg kan även påvisa och räkna hem nyinvesteringar i nya lokaler som sedan kan säljas för att bygga nytt o s v. Istället för att slösa ännu mer resurser på utredningar eller projektanställningar kan detta vara ett alternativ att få ordning och reda på all lokalplanering som skall göras både inom skolan, vård och omsorg och övriga förvaltningar. Därför har vi valt att prioritera det i budget istället för en projektanställd till Kaplanen.

Säkra cykelvägar ger även kostnadsbesparingar på sikt!
Vi har även varit i kontakt med tekniska kontoret tidigare och frågat varför det inte byggs några cykelvägar trots att det funnits avsatta medel, svaret vi fick var att det saknas driftspengar till det. Vi har därför valt att tydliggöra och sätta av medel i budget till detta ändamål, då vi vill att det börjar byggas gång och cykelvägar så fort som möjligt efter farliga vägar såsom Saladammsvägen och i Sätrabrunn och SORF. Här behöver man inte bygga allt på ett år, cykelvägar kan också bindas ihop av befintliga grusvägar och man kan börja med att bygga inom den sträcka som barn idag tvingas ut på landsvägar då de saknar busskort. Vi ställer oss därför positiva till Socialdemokraternas förslag på cykelstrategi, men håller inte med om när och hur satsningarna ska gå till. Vi vill att utgångspunkten ska vara att utgå från barnens säkerhet som nummer 1 och att det påbörjas redan idag. Vi föreslår därför att vi använder en del av de AFA pengar som finns redan 2013 till att påbörja utredning av osäkra cykelvägar och att de börjas byggas direkt. Enligt förvaltningen är kostnaden 900 kr/meter, kortare sträckor på 100 meter här och där kan göra stor nytta, men då året snart är slut inser vi att det kan bli svårt och att det även krävs investeringsmedel i för perioden 2014-2016. Vi tror att detta även kan kombineras med planeringsarbetet för skolskjutsar och genom hjälp av ideella krafter eller genom privat/offentlig samverkan. Då i många fall barnen och föräldrarna inte skulle ställa samma krav på skolskjuts om det fanns säkra gång och cykelvägar till och från skolan blir detta även en kostnadsbesparing på längre sikt. Vi avvaktar även skolskjutsutredningen för nästa termin, men är beredda att fördela om medel för att återfå en säker skolskjuts till alla. Barnens säkerhet är ska vara prioritet 1!

Vi vill lägga besparingar även på politiker och satsar på medborgarinflytande!
Vår besparing är till oss som politiker, att kommunen valt att höja lönerna för politiker med 2,57% vilket är 1500 kr mer per månad i ren löneökning vid 100%s arbete, när vi samtidigt drar in skolskjutsar, blir tvungna att slå igen äldreboende och lägger oss på lägsta nivån för lärarna, känns inte bra. Vi är beredda att avstå löneökningen för den kommande tre års-perioden. Vi är också säkra på att genom att minska fullmäktige och ändra organisationen kan vi minska antalet politiker som sitter och hör samma information 3-4 ggr med fullt betalt! Vi anser också att oppositionsrådets lön borde avskaffas och att det istället införs en fördelning av medel till varje parti som inte sitter med ordförande poster, då vi inte har ett majoritetsstyre längre. Vi vill bygga en effektiv politisk process som är enkel att förstå och kan fatta beslut som innebär kortare ledtider till det som ska genomföras. Samtidigt så anser vi att det är viktigt att demokratins spelregler efterhålls och att det införs fler och bättre möjligheter för kommunens invånare att själva kunna ta ställning och påverka beslut. Det kan göras genom att planera långsiktigt tillsammans i en övergripande översiktsplan, äldreplan, tillgänglighetsplan, folkhälsoplan, näringslivsplattform, lokal kulturplan och idrott och fritidsplan. Vi tror att det även skulle kunna gå att utveckla skolan genom att införa en lokal skolplan då det både krävs planering av rätt program, rätt inriktningar och rätt investeringar i Sala inom en snar framtid. Fördelen med dessa planer är att de kan bli styrdokument som vi alla får förhålla oss efter under flera mandatperioder och att de blir väl förankrade och på så sätt lättare kan arbetas in i strategisk plan och en årlig handlingsplan för t ex investeringar. En annan fördel är att det även krävs mindre politikerstyre och beredningar, som hittills varit helt meningslösa, då beredningar inte arbetat via medborgare eller med tydliga uppdrag. Vi ser därför stor besparingspotential på oss som politiker och stora möjligheter för Salaborna att verkligen kunna få engagera sig i de frågor som de brinner för utan att behöva bli politiker vilket också passar bra in i dagens samhälle där de flesta värderar sin fritid högt. Vi ser helst att de som engagerar sig inom politik anser att det är roligt för att de verkligen kan genomföra beslut under sin aktiva tid.

De kommunala bolagen måste vi kunna ställa högra krav på!
Salas bästa hävdar fortfarande att kommunens bolag måste kunna ge bättre intäkter till kommunen, särskilt i dagar då kommunen inte anser sig ha råd med att anställa fler inom vård och omsorg och fler lärare. Både SHEAB och Salabostäder AB har gjort bra resultat och är på väg åt rätt håll ekonomiskt. Att inte i detta läge våga ställa högre krav på utdelning är dumt. Visst är det bra att företagen kan utvecklas, men inte på bekostnad av alla skattebetalare. Vi är säkra på att dessa bolag kan fungera väl i rätt storlek för att se till så att det kommer fram bra miljölösningar inom kommunen och finns en allmännytta som kan erbjuda bra pris på hyresrätter. Men vi som kommun behöver egentligen inte ta det ansvaret helt själva, utan vi välkomnar mer samarbeten med privatägda och kooperativt större investerare som har betydligt bättre förutsättningar än kommunen att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Om vi bjuder in dem till den lokala marknaden finns det även större möjlighet att dessa vill vara med och investera i att bygga nya bostäder, samhällsfastigheter och idrottsanläggningar. Vi har dock sett över vårt tidigare förslag, som inte mottogs väl bland övriga politiker och minskat trycket på bolagen i vårt förslag, men vi har behållit ett högre krav 2014, då kommunen helt enkelt behöver få in fler intäkter. Vi har sedan lagt in en årlig avkastning som inte är speciellt hög jämfört med liknande bolag i andra kommuner. Vi hoppas på så sätt ges möjligheten till en bred överenskommelse. Vi vill också att Sala Silvergruva ABs bidrag ses över i och med att det blir ett renodlat turismbolag och de bidrag som idag betalas ut går till driften av de fastigheter som nu istället ska skötas av kommunen eller ett nytt kommunalt bolag. Vi hoppas att turismdelen i sig i framtiden kan locka till sig fler privata aktieägare som vill vara med och utveckla Salas största varumärke. Vi är dock beredda på att göra en nyinvestering i bolaget, när turismdelen uppvisat hur den kan bli lönsam om det saknas intresse från näringslivet.

Vi säger nej till kommunal finansiering av cykelpumpar och utförande av bredbandsutbyggnader i egen regi Vi vill inte avsätta kommunala medel till cykelpumpar. Det var heller inte motionärens tanke från början om vi har förstått det hela rätt. När det gäller bredband subventionerar vi hellre de föreningar som väljer att ta hjälp av de företag som redan är etablerade på marknaden under en projektperiod. Vi väljer därför att avvakta tills att kommunen har funnit vägar att samarbeta med näringslivet i dessa frågor.

Att satsa på idrott, fritid och kultur ger mer tillväxt, en bättre barndom och ett bättre fungerande samhälle
Därför har vi valt att investera i Vision Lärkan, men även möjligheten att bygga hallar i Sala. Vi vill även att kommunen tänker till och letar efter lösningar där kulturen och idrotten kan dela arenor. Dansare och innebandyspelare kan träna i samma lokaler, om vi kan få till läktarlösningar inomhus som även gör så att det blir bra lokal för kulturlivet är ett riktigt plus i kanten. Salas föreningsliv behöver få fler möjligheter att utvecklas tillsammans och tillsammans med näringslivet och kommunen. Ju fler samordningsvinster vi kan göra desto bättre för alla. Vi eftersträvar mer liv och rörelse överallt och vill satsa på ungdomsverksamhet överlag. Vi anser också att föreningar som strävar efter att nå elitnivå ska stödjas, då detta också innebär att Sala kommun syns och hörs i fler medier och föreningarna även har möjlighet att utvecklas via sponsring från näringslivet som i sin tur också ges större möjligheter till att samordna och utöka egna aktiviteten i Sala. Vi ser med stor förhoppning på den idrotts och fritidsplan som ska sättas igång och hoppas att den kan bli det styrdokument som kommunen behöver ha för att visa alla idrotts och fritidsmotionärer vad vi i Sala vill och kommer att satsa på i framtiden. Vision Lärkan är ett steg, men Sala består också av en hel del föreningsliv utanför Sala tätort som också vill utvecklas. Vi tror att det är större möjlighet att landsbygden också får möjlighet att utvecklas om vi planerar för hela kommunens idrott och fritidsliv tillsammans. Det finns också många idrotter där det idag inte finns någon föreningsverksamhet, skate och cykelkulturen är stor i Sala och även i kringkommunerna. Vi har t o m haft problem med skadegörelser vid skolor p. g a att de gärna åker på lekplatser då de saknas en bana i Sala. Här vill vi satsa på att bygga en ny skate/cykelbana eller ramp tillsammans med ungdomarna och låta de som gillar graffitti smycka ut den för att kombinera den moderna konstkulturen med den moderna fritidskulturen. Det är något som efterfrågats både vid de enkätundersökningar som gjorts samt från ungdomar som själva skrivit medborgarförslag. Vi vill också satsa på att få till fler fina lekparker både på landsbygden och i stan fr o m 2015, då detta också är något som Sala redan är kända för och barnen idag behöver ges möjlighet till fler mötesplatser som ger dem möjlighet att röra mer på sig och träna balans. Vi vill också göra en extra satsning på ungdomarna som bor på landsorterna och sätta av utvecklingsmedel till att skapa och bygga fler ungdomsgårdar på landsorten.

En försköning och förbättrad tillgänglighet av Sala ger möjlighet till bättre turism och mer handel och fler som kan njuta av vår vackra kommun
I vår investeringsbudget har vi valt att satsa på att ge Sala en försköning som också innebär möjligheter för kulturlivet och de kreativa näringarna en möjlighet att utvecklas. Vi vill sätta av medel för offentlig utsmyckning i Salas rondeller och infarter som tydligt visar Salas stolthet på olika sätt. Vi har givit förslag på detta både i ”Plan för Sala stad” och i vårat remiss svar till kulturplanen. Detta ska vara grundplåten till att sätta igång ett intresse som också kan möjliggöra för kommunens näringsliv att delta i dessa utsmyckningar och på så sätt få till mer privat/kommunal samverkansformer för att gemensamt bygga vårt varumärke Sala kommun. Om man åker mellan Sala och Dalarna så finns det något som kännetecknar varje kommun i den största rondellen i varje stad. Detta är något som kännetecknar själen på varje plats. I Avesta har de t ex Dalahästen som påminner om att man kommer in i Dalarna redan i Avesta. Det blir vägmärken i minnet hos de som reser. Vi har också valt att sätta av medel till den utredning som ska göras till försköning av torget som tidigare tagits upp under sittande mandatperiod. Detta är en kombination av att förbättra framkomligheten och även snygga till stadens centrum. Här vill vi också öka anslagen till tillgänglighetsanpassning utifrån vad som kommer fram i tillgänglighetsplanen som arbetas fram. I samma andetag vill vi också påminna om de beslut som tidigare tagits om att arbeta för att kommunen för fler möjligheter till ställplatser för husbilar centralt i Sala, men också sätta av medel för att möjliggöra för föreningar att även söka bidrag för att kunna få till det i t ex Västerfärnebo, intill bygdegården och i intill
Tärnabadet för att öka deras möjligheter att kunna utveckla den lokala besöksnäringen även på landsbygden.

Att inte äga ger möjligheter till frigörande av resurser

För att kunna genomföra större satsningar redan 2015 utan att belåna kommunen ytterligare, vill vi se över möjligheten att sälja fastigheten som nu byggs för äldreboendet. Det möjliggör att kommunens belåning minskar alternativt ger oss möjligheter att göra andra behövliga satsningar med redan lånade pengar. Vi har därför tagit med det i vår investeringsbudget för att ge alla en hint om vad vi skulle kunna göra istället för att äga. Vi har lagt förslag på att bygga de efterlängtade hallar som saknas i kommunen för att ungdomsidrotten ska kunna utvecklas och tror med all sannolikhet att det går att ändra hela kommunens fastighetsorganisationer för att kunna få igång en byggprocess, där kommunen och näringslivet samspelar för att få till fler ungdomsbostäder och äldrebostäder.

Se hela förslaget här och ekonomisk redogörelse >>

Vi vill gasa nu, för snart är det för sent! Vi hoppas på bred uppslutning! Men det är snabba beslut som ska tas, och övriga har inte bjudit in oss till förhandlingar, men vi vill visa alla er som har en valsedel hur vi tänker och vad vi kan göra om vi får chansen! Ge oss den i nästa val 2014!

Vad tycker du?
Med vänlig hälsning. Hanna Westman
Ordf. Salas Bästa