lördag 8 september 2012

Kultur, ett sätt att uttrycka sig!

Kulturen i Sala är ett hett ämne just nu, med pågående konserthus diskussioner. Jag är ny ordförande i kulturutskottet sedan 1 juli men ingår inte i kulturhusgruppen, så jag väntar liksom alla andra på det slutgiltiga förslaget. Jag tänker därför inte ta den diskussionen nu, jag vill hellre att vi får en diskussion om vad vi vill med kulturen i Sala!

Det finns idag en regional kulturplan som Västmanlands läns Landsting har arbetat fram. Enligt riksdagsbeslut fattat 2009 ska en kulturplan fastställas i varje region och inriktningen som riksdagen vill ha i kulturpolitiken är: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 1. Landstingen ansvarar för att fördela statsbidrag till:
  1. Professionell teater- dans och musikverksamhet
  2. Museiverksamhet
  3. Konst- och kulturfrämjande verksamhet
  4. Regional enskild arkivverksamhet
  5. Filmkulturell verksamhet
  6. Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  7. Biblioteksverksamhet.
   Det Landstinget i Västmanland har valt att satsa på är de institutioner som verkar för hela länet, såsom Västmanlandsmusiken, Länsmuseet, Länsbiblioteket, Film i Västmanland, de har även valt att lägga pengar på konsulenter som kan hjälpa och stödja de lokala föreningslivet och kommunerna inom de 7 olika områdena.  

   För att vi i Sala ska kunna dra nytta av detta måste vi, föreningsliv, föreningslösa utövare och kommun börja planera långsiktigt tillsammans för att vidareutveckla den lokala kulturen och ge våra utövare en chans att få en möjlighet att synas och utvecklas. Jag kommer därför som ordförande i kulturutskottet aktivt arbeta för att vi tillsammans gör en kommunal kulturplan som kan kopplas ihop med den regionala och nationella planen.

   Jag vill samtidigt vara med och stödja och utveckla underground kulturen, ungdomskultur och popkultur. D v s det som idag kanske inte anses vara finkultur men lockar många utövare eller det som idag anses som konst men förr ansågs konstigt. Exempel på det kan vara "scrapbooking" "mobiltelefonkonst" eller tatueringsutställningar, grafittimålning, pop och rockmusik, rap musik, afrikansk dans, cirkus teater, ja det finns massor av kulturuttryck! 

    I min värld är kultur något som vi människor utövar för att uttrycka oss själva i olika former och bland det finaste vi har i Sverige är yttrandefrihet och variation av uttryck. Kvalitet är bra och viktigt, men kvantitet av uttryck och utövare är också viktigt för att utvecklas vidare! Ju fler människor som uttrycker sig desto öppnare samhälle får vi. Kultur är också historiskt hur människor uttryckt sig och valt att tänka och göra tidigare. Det kan vi också lära oss mycket av. 
   Hanna Westman SBä
   Ordförande i kulturutskottet i kommunstyrelsen i Sala

   Se länk kulturplan Västmanland här!

Kreativa ideer ger enade politiker

Förra veckan valde vi som ett enat Teknik och Fritidsutskott att ställa oss positiva till tre inkomna förslag som främjar Sala kommuns utveckling!

Det finns många bra idéer och dessa vill jag som ordförande i utskottet ska lyftas fram i media. 


Det första förslaget var att anlägga en husbilscamping intill minigolfbanan i Stadsparken. 
Här finns möjlighet till samarbete mellan föreningslivet och kommunen när det gäller drift och skötsel. Förslaget kom in från en turist som letat efter en plats att ställa sig på i Sala stad, men inte hittat någon. Han hade även samma dag sett andra husbilar som åkt runt i stan och letat. Förslaget har funnits på tapeten tidigare både från oss i Salas Bästa och andra politiker och tjänstemän. Vi vill ha en stadsnära camping för att få liv och rörelse i Stadsparken, så många timmar som möjligt under dygnet. Det är positivt både ur en säkerhetssynvinkel och ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Att det blir fler människor som rör sig i parken fler timmar innebär att brottsligheten minskar i området och att människor känner sig tryggare att gå där. Det är bevisat från studier som gjorts i andra parker och ganska självklart. En ökad övernattningsmöjlighet för turister ger större besöksantal till våra kulturevent, butiker och restauranger. Vilket ger mer pengar till kulturlivet och handeln. En ökad turism ger även fler ungdomar möjlighet att få arbete. Fler ungdomar i arbete ger både mer liv och rörelse och ökat tryck på bostäder. Bostädernas värde höjs och vi har råd att bygga nytt. Fler arbetar och fler betalar skatt som vi kan lägga på barn och äldreomsorgen. 

Det andra förslaget var pendlingsparkering i Ransta. Här är behovet stort enligt boenden och förvaltning och vi kan hitta samordningsvinster både för pendlare och boende i Salabostäders hus som ligger intill. Vi vill nu jobba vidare med förslaget och kommer även att söka flera bidrag som finns att söka, för att få en snabb och kostnadseffektiv lösning som kan presenteras för kommunstyrelsen. Jag vill tacka Anders Westin och Mikael Jonsson i Ransta att de gjorde oss uppmärksamma på detta och ser fram emot fler bra förslag, som jag är säker på att dessa kreativa herrar kommer fram till. 

Det sista förslaget kom in angående fiskebryggor till MånsOls. Det finns idag ett framarbetat förslag för MånsOlsområdets utveckling fram till värdshuset. Vi i utskottet ansåg att fiskebryggorna i så fall ska ligga norr om värdshuset. Vi ställer oss positiva till att detta utreds vidare. Tack för förslaget Andreas Goldkuhl!

Som medborgare har du möjlighet att både lämna in medborgarförslag eller använda telefonen om du har en IPhone till att skicka in förslag på saker som behöver åtgärdas i Sala. Sök appen Sala kommun.  Inom kort kan du delta i dialoger i olika beredningar, där du får möjlighet att säga vad du tycker. Det finns även olika förslag ute för samråd d v s att man kan se utställningar och gå på möten eller bara besvara en enkät om ett visst ämne. Se Plan för Sala stad som är en framtidstanke/vision på hur Sala stad ska se ut 2024 som presenteras i Gallerian nu på fredag! Det stora arbetet efter staden blir att göra en plan för hela kommunen. Då vävs alla ortsanalyser ihop med plan för Sala stad, och de som inte haft någon ortsanalys kan även få säga sitt om sin del av kommunen. 

Vi politiker vet inte allt, kan inte allt, men vi är till för att förverkliga de kreativa idéer som medborgarna i vår kommun har och som är bra för Salas utveckling vare sig man är röd, blå, gul, svart, grön eller rosa, det är i alla fall min åsikt. 

Hanna Westman SBä
Ordförande Teknik och Fritidsutskottet i Sala kommun