fredag 31 januari 2014

Förslag på fler profiler till Kungsängsgymnasiet!

Centerpartiet har föreslagit att kommunen inför musikprofil på högstadiet. Vi i Salas Bästa anser att det är bra.Vi är även positiva till satsningar på RIK skolan. Under förra budgeten ansåg Socialdemokraterna och Alliansen att det krävdes besparingar inom skolan. Kulturskolans lärare sades upp trots stora protester från föräldrar, elever och även kulturaktiva från hela landet. Tror inte att det är någon som glömt bort hur Kulturskolan hanterades av ledande politiker? Nu har de dock lagt tillbaka pengar till Kulturskolan i budget. Vi hoppas att de även är intresserad av att prioritera skolan ännu mer i kommande budgetar, så att besparingar byts ut mot prioriteringar som vi gjort i våra budgetförslag. 
Salas Bästa vill se över möjligheten med fler profiler i gymnasiet. En profil i Sala är 150 minuter/vecka där barnen/föräldrar själva kan välja specialämne. I dag finns fotboll, innebandy och personlig tränare. 
Vi ser även att fler profiler finns i högstadiet. 
Då det finns ett stort intresse för kultur tror vi att en kulturprofil i Salas gymnasier skulle kunna vara ett sätt att behålla fler elever. Ett sätt kan vara genom att utveckla Kulturskolan och samarbeta med Camelonterna alternativt samarbeta med Calforsska i Västerås som har rena estetiska program. Då kan eleverna ha delar av sin utbildning i Västerås istället för att välja hel utbildning där! Vi hoppas att det kan bygga upp ett intresse och struktur för att ha ett estetiskt program i Sala i framtiden.
En Matematikprofil har även föreslagits från en medborgare. Vi anser att det borde finnas för att ge Salas barn möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som ger stora förutsättningar till längre studier. Här kan vi finna samarbeten med Mälardalens högskola och även satsa extra under matematiksatsningen som nu genomförs.
En annan profil i gymnasiet kan vara hästprofil även på Kungsängen? Det finns många som håller på med hästar men som kanske hellre vill läsa t ex grundinriktning samhälle än gå djurvårdsinriktning på Ösby? Här kan både samarbete ske med Ösby och SORF! 

Vi kommer därför att föreslå att fler profiler tas fram!
Ett sätt att finna fler profiler kan vara att fråga elever och föräldrar vilka inriktningar/profiler de önskar fanns i Sala?! Detta skulle kunna göras i en lokal utvecklingsplan för skolan. Det ger delaktighet och fler nya idéer!
Hanna Westman
Ordf Salas Bästa 

Marie Falestål
Bildnings och lärande nämnden
Salas Bästa

Kvalitet i skolan omdebatterad, så här tycker jag!

Det debatteras högt om huruvida antalet elever per lärare spelar roll för kvaliteten i skolan. Sydsvenska industri- och handelskammaren skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle 28 januari att lärarlönerna bör höjas för att höja kvaliteten i skolan och att antal elever per klass spelar mindre roll. Socialdemokraterna har lagt förslag på att mindre klasser ger bättre lärare och elevresultat. Jag tycker att båda har missat vad kvalitet är. Kvalitet i skolan är för mig att säkerställa att varje elev får den utmaning som den behöver för att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare som vill delta i att göra samhället lite bättre för nästa generation. 
I min värld innebär det både rejäla löneökningar för att göra lärarutbildningar attraktiva och mindre grupper för att läraren ska hinna se varje elevs utmaning. Men det är bara enskilda åtgärder, det räcker inte för att säkerställa bra kvalitet i skolan.

Jag drar en parallell till industrin:
Kvalitet kommer av att man hinner gå igenom varje unik detalj och vet hur man hittar felen. Att man följer upp det som går fel så tidigt som möjligt i tillverkningsprocessen. Det innebär också att man hela tiden letar efter ständiga förbättringar och systematiskt implementerar dem i den dagliga verksamheten. Detta kräver en tydlig organisation och uppföljning och tid till reflektion. Ofta finns det flera mellan chefer p g a att det är svårt för chefen att se alla anställda och få ut det bästa av varje anställds kapacitet om man har för stor grupp under sig. Många gånger kommer också de bästa förslagen från de som jobbar på golvet. Man satsar då på att systematiskt arbeta in förbättringar i den dagliga verksamheten och utbyta erfarenheter med varandra vilket ger fler förslag. Chefer ser till att de har rätt förutsättningar och att förslagen passar in i målen som satts upp av ledningen och rapporterar hur det går åt båda håll. Ledningen följer upp sina mål och reviderar dem om de finner bättre lösningar och premierar de som lyckas. Detta gör man för att spara onödiga kostnader och nå långsiktig lönsamhet som i sin tur ger möjlighet till nya investeringar och fler anställda d v s tillväxt. På ett sätt innebär även det att de gör en samhällsinsats som utvecklar samhället framåt för kommande generationer.

För att få kvalitet i skolan krävs det därför: tydligare organisationer med lagom stora grupper, fungerande kommunikationsflöden, motiverande löner, vidareutbildningar och högt i tak. Mer spetskompetens som ger möjligheter till tidiga insatser och tid till att fundera ut långsiktiga åtgärder. Uppföljning och delaktighet på alla nivåer och tydliga delmål. Kvalitet ger långsiktig lönsamhet men kräver investeringar. Jag är beredd på att investera i våra barn, är du?

Hanna Westman
Ordf Salas Bästa