fredag 31 januari 2014

Kvalitet i skolan omdebatterad, så här tycker jag!

Det debatteras högt om huruvida antalet elever per lärare spelar roll för kvaliteten i skolan. Sydsvenska industri- och handelskammaren skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle 28 januari att lärarlönerna bör höjas för att höja kvaliteten i skolan och att antal elever per klass spelar mindre roll. Socialdemokraterna har lagt förslag på att mindre klasser ger bättre lärare och elevresultat. Jag tycker att båda har missat vad kvalitet är. Kvalitet i skolan är för mig att säkerställa att varje elev får den utmaning som den behöver för att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare som vill delta i att göra samhället lite bättre för nästa generation. 
I min värld innebär det både rejäla löneökningar för att göra lärarutbildningar attraktiva och mindre grupper för att läraren ska hinna se varje elevs utmaning. Men det är bara enskilda åtgärder, det räcker inte för att säkerställa bra kvalitet i skolan.

Jag drar en parallell till industrin:
Kvalitet kommer av att man hinner gå igenom varje unik detalj och vet hur man hittar felen. Att man följer upp det som går fel så tidigt som möjligt i tillverkningsprocessen. Det innebär också att man hela tiden letar efter ständiga förbättringar och systematiskt implementerar dem i den dagliga verksamheten. Detta kräver en tydlig organisation och uppföljning och tid till reflektion. Ofta finns det flera mellan chefer p g a att det är svårt för chefen att se alla anställda och få ut det bästa av varje anställds kapacitet om man har för stor grupp under sig. Många gånger kommer också de bästa förslagen från de som jobbar på golvet. Man satsar då på att systematiskt arbeta in förbättringar i den dagliga verksamheten och utbyta erfarenheter med varandra vilket ger fler förslag. Chefer ser till att de har rätt förutsättningar och att förslagen passar in i målen som satts upp av ledningen och rapporterar hur det går åt båda håll. Ledningen följer upp sina mål och reviderar dem om de finner bättre lösningar och premierar de som lyckas. Detta gör man för att spara onödiga kostnader och nå långsiktig lönsamhet som i sin tur ger möjlighet till nya investeringar och fler anställda d v s tillväxt. På ett sätt innebär även det att de gör en samhällsinsats som utvecklar samhället framåt för kommande generationer.

För att få kvalitet i skolan krävs det därför: tydligare organisationer med lagom stora grupper, fungerande kommunikationsflöden, motiverande löner, vidareutbildningar och högt i tak. Mer spetskompetens som ger möjligheter till tidiga insatser och tid till att fundera ut långsiktiga åtgärder. Uppföljning och delaktighet på alla nivåer och tydliga delmål. Kvalitet ger långsiktig lönsamhet men kräver investeringar. Jag är beredd på att investera i våra barn, är du?

Hanna Westman
Ordf Salas Bästa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar