tisdag 13 december 2011

Att LOV:a eller inte LOV:a?

Den senaste tiden har det varit mycket prat om LOV, d v s Lagen om valfrihetssystemet, som är ett valfrihetssystem inom socialtjänsten som öppnar nya  möjligheter för både brukare och utförare.
I januari 2009 infördes den nya lagen och idag har ca 65% av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att utreda om valfrihetssystemet ska införas eller inte. (Siffror hämtade från SKL).

I Sala har vi i år tagit ställning och valt att göra det möjligt för att service tjänster ska kunna utföras via LOV. Vi inom Salas Bästa är för valfrihet och gick även ut före valet med att vi skulle arbeta för att införa LOV i Sala. Nu är det på G!

Under 2012, kommer nu både enskilda företagare och den kommunala verksamheten att kunna utföra service tjänster inom äldreomsorgen, just nu pågår det förberedande arbete i förvaltningsorganisationen för att få det att praktiskt fungera i verkligheten, då hela organisationen måste anpassas.

Lagen innebär inte att ett företag tar över huvudansvaret för kvalitén och uppföljning, endast för utförandet, vilket är viktigt att påpeka i debatten som varit. Huvudansvaret kommer fortfarande att ligga hos kommunen som i sin tur upphandlar tjänster av privata företag som kommunen sedan måste ha uppföljning och ansvara för att utföraren sköter de tjänster som kommunen beställt enligt de krav som lagts från början. Kommunen får också själv delta i upphandlingen på samma villkor som för övriga, kommunen kan alltså både vara "köpare och säljare".

Det kommer inte att kosta extra om det utförs privat, det blir samma taxa för båda, så för den som använder sig av tjänsterna spelar det ingen roll ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ger istället möjlighet för kommunen att kunna erbjuda fler tjänster inom service som vi tidigare kanske inte haft råd att utföra i egen regi.

När det gäller omvårdnaden om våra äldre så ser vi inom Salas Bästa inget större problem med att även genomföra detta, om steg 1 funkar bra och det ställs stora krav på kvalité och redovisning på utförare i upphandling. Vi vill ha bästa möjliga omvårdnad, inte billigast. Vi är för möjligheten till valfrihet, men ser också den stora utmaningen för kommunen, när det gäller uppföljning och upphandling och vi vill vara säkra på att organisationen, strukturen för uppföljning och upphandlingssättet fungerar bra, innan vi går in i nästa fas, som under den senaste tiden påvisats kan gå riktigt illa om uppföljningen inte görs ordentligt eller kraven inte blir rätt till utföraren.

Enligt SKL så finns det tre kvalitetsperspektiv att tänka på vid avtalshanteringen;

1. Strukturkvalitet - vilka krav som ställs på verksamhetens struktur t ex personalkompetens och lokalutformning.

2. Processkvalitet - vilka krav som ställs på genomförandet av verksamhetens uppdrag och inom vilka områden som verksamheten ska agera.

3. Resultatkvalitet - vilka resultat som ska uppnås för verksamheten, vilket kan innefatta kundnöjdhet samt volym och resultat.

Dessa tre krav är utöver de lagkrav som redan finns.

Om ni vill läsa mer om LOV och vad som gäller läs här >>

Vad tycker du?
Med vänlig hälsning: Hanna Westman SBä

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar